Lt 110 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
4,650 บาท รถบัสจากกทม.


Lt 110A ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
3,500 บาท รถบัสรับจากช่องเม็ก


Lt 111 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
3,670 บาท รถบัสจากกทม.


Lt 111A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
2,420 บาท รถบัสรับจากช่องเม็ก


Lt 210 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
4,900 บาท รถตู้จากกทม.


Lt 210A ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
3,900 บาท รถตู้รับจากช่องเม็ก


Lt 211 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
3,700 บาท รถตู้จากกทม.


Lt 211A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
2,900 บาท รถตู้รับจากช่องเม็ก


Lt 1 ทัวร์ลาวใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน
10,500 บาท จากดอนเมือง


Lt 1A ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
3,900 บาท รับจากสนามบินอุบล


Lt 2 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
10,500 บาท การบินไทยจากสุวรรณภูมิ


Lt 2A แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
3,900 บาท รับจากสนามบินอุบล


Lt 3ทัวร์หลวงพระบาง+ลาวใต้เครื่องบิน
5 วัน 4 คืน 23,500 บาทจากสุวรรณภูมิ


Lt 3A ทัวร์หลวงพระบาง+ลาวใต้เครื่องบิน
5วัน4คืน12,500บาทรับจากสนาม
บินหลวงพระบาง


Lt 4 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จาก กทม. การบินไทย ราคาถูก ติดต่อสอบถาม

Lt 4A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จากสนามบินอุบล ราคาถูก ติดต่อสอบถาม

Lt 5 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จาก กทม. แอร์เอเซีย ราคาถูก ติดต่อสอบถาม

Lt 5A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จากสนามบินอุบล ราคาถูก
ติดต่อสอบถาม


Lt 6 ทัวร์ลาวใต้+หลวงพระบางเครื่องบิน
5 วัน 4 คืน 19,500 บาท เริ่มจากสุวรรณภูมิ


Lt6A ทัวร์ลาวใต้+หลวงพระบางเครื่องบิน
5 วัน 4 คืน 19,500 บาท เริ่มจากปากเซ
ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก เทศการเต็มเร็ว

ติดต่อจองทัวร์ลาวใต้ ทริปช่วงเทศกาลต่างๆ
โทรตรง 086-3089035 02-4290523 02-8058800

แพคเกจทัวร์ลาวใต้มาแรง เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

ที่ตั้งและอาณาเขต

ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100 - 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 km² โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน 

ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (2,130 กิโลเมตร)

ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร) และประเทศกัมพูชา (541 กิโลเมตร)

ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร) และประเทศพม่า (235 กิโลเมตร)

ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ

เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงคำม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้)

เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสุวรรณเขต ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาศักดิ์ทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ เมื่อนำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2,817 เมตร (9,242 ฟุต)

ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย โดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 1,835 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้ และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ แม่น้ำสายสำคัญของลาวแห่งอื่น ๆ ยังได้แก่

แม่น้ำอู (พงสาลี-หลวงพระบาง) ยาว 448 กิโลเมตร

แม่น้ำงึม (เชียงขวาง-เวียงจันทน์) ยาว 353 กิโลเมตร

แม่น้ำเซบั้งเหียง (สุวรรณเขต) ยาว 338 กิโลเมตร

แม่น้ำทา (หลวงน้ำทา-บ่อแก้ว) ยาว 523กิโลเมตร

แม่น้ำเซกอง (สาระวัน-เซกอง-อัตปือ) ยาว 320 กิโลเมตร

แม่น้ำเซบั้งไฟ (คำม่วน-สุวรรณเขต) ยาว 239 กิโลเมตร

แม่น้ำแบ่ง (อุดมไชย) ยาว 215 กิโลเมตร

แม่น้ำเซโดน (สาระวัน-จำปาศักดิ์) ยาว 192 กิโลเมตร

แม่น้ำเซละนอง (สุวรรณเขต) ยาว 115 กิโลเมตร

แม่น้ำกะดิ่ง (บริคำไชย) ยาว 103 กิโลเมตร

แม่น้ำคาน (หัวพัน-หลวงพระบาง) ยาว 90 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปีสูงถึง 15-30 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2,300-2,400 ชั่วโมง (ประมาณ 6.3-6.5 ชั่วโมงต่อวัน) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีร้อยละ 75 - 90 ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน) ปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละ 10-25 และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่เขตก็แตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น เขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุรี ได้รับเพียงแค่ 100-150 เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขตในช่วง 150-200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ช่วงเทศกาล เปิดจองแล้ว ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์ลาวใต้ ราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

โปรโมชั่นทัวร์ลาวใต้ปี  3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม.โดยรถบัสเลือกพักได้ 2 เเบบ

ทัวร์ลาวใต้ 4,650 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

รหัส LT1 ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน 8,500 บาท แอร์เอเชีย จากกทม.แพคเกจทัวร์ลาวใต้ราคาถูก ท่องเที่ยวปากเซ บริษัททัวร์ลาวราคาถูก

รายละเอียดการเดินทาง : กทม. - อุบลราชธานี – ช่องแม็ก – ปราสาทวัดพู- เมืองโขง – ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขง มหานทีสีพันดร - น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง-น้ำตกตาดผาส้วม – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน-ตลาดดาวเรือง- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ระยะเวลา 3 วัน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : สนามบินอุบลราชธานี -- สนามบินดอนเมือง
รับได้ 30 ท่าน ราคาท่านละ 8,500 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


เเนะนำโปรเเกรมรหัส รหัสLT 110 ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง 3วัน 2คืนโดยรถโค้ช
การเดินทาง เริ่มจาก กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนสมาชิก 45 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 4,650 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคาท่านละ 5,500 บาท (พัก 3 ดาว)

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30


เเนะนำโปรเเกรมรหัสLT 210 ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลีผี คอนพะเพ็ง 3วัน 2คืน โดยรถตู้ 
การเดินทาง เริ่มจาก กทม โดยรถตู้ 
ระยะเวลา 5 วัน
กรุ๊ปเหมาออกเดินทางได้ทุกวัน

10 = 4,900 /ท่าน 9 = 5,100 /ท่าน 8 = 5,400 /ท่าน
7 = 5,800 /ท่าน 6 = 6,200 /ท่าน 5 = 6,800 /ท่าน
4 = 7,800 /ท่าน 3 = 8,300 /ท่าน 2 = 12,800 /ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30


ข่าวดี วันนี้เราแพคเกจทัวร์ลาวใต้เดินทางโดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

รวมเเพคเกจทัวร์ลาวใต้ทั้งหมด

รหัสLT 110 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 4,650 บาท รถบัสจากกทม.
การเดินทาง เริ่มจาก กทม.
โดยรถบัส
ระยะเวลา
5 วัน
รับได้
45 ท่าน


รหัส LT 110 A ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 3,500 บาท รถบัสรับจากช่องเม็ก              
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านช่องเม็ก โดยรถบัส
รับได้ 45 ท่าน


รหัส LT111ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 3,670 บาท รถบัสจากกทม.
เดินทาง เริ่มจาก กทม. โดยรถบัส
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 45 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา
 


 
รหัสLT111A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 2,420 บาท รถบัสรับจากช่องเม็ก                       
การเดินทาง เริ่มรับที่ด่านช่องเม็ก โดยรถบัส
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ 45 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา


รหัสLT 210 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท รถตู้จากกทม.                                                               
การเดินทาง เริ่มจาก กทม โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
กรุ๊ปเหมาออกเดินทางได้ทุกวัน
10 = 4,900 /ท่าน ,9 = 5,100 /ท่าน,8 = 5,400 /ท่าน
7 = 5,800 /ท่าน,6 = 6,200 /ท่าน ,5 = 6,800 /ท่าน
4 = 7,800 /ท่าน,3 = 8,300 /ท่าน ,2 = 12,800 /ท่าน

รหัสLT210A ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท รถตู้รับจากช่องเม็ก                                                           
การเดินทาง เริ่มรับที่ด่านช่องเม็ก โดยรถตู้
ระยะเวลา 3 วัน
กรุ๊ปเหมาเดินทางได้ทุกวัน
10 = 3,900 /ท่าน,9 = 4,000 /ท่าน,8 = 4,100 /ท่าน
7 = 4,400 /ท่าน,6 = 4,500 /ท่าน,5 = 4,900 /ท่าน
4 = 5,400 /ท่าน,3 = 5,900 /ท่าน,2 = 7,700 /ท่านรหัสLT211ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 3,700 บาท รถตู้จากกทม.                              
การเดินทาง เริ่มจาก กทม โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
กรุ๊ปเหมาเดินทางได้ทุกวัน
10 = 3,700 /ท่าน ,9 = 3,900 /ท่าน ,8 = 4,200 /ท่าน
7 = 4,700 /ท่าน ,6 = 5,100 /ท่าน,5 = 5,600 /ท่าน
4 = 6,500 /ท่าน,3 = 6,900 /ท่าน,2 = 9,200 /ท่าน
 รหัสLT211A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท รถตู้รับจากช่องเม็ก                                                                               
การเดินทาง เริ่มรับที่ด่านช่องเม็ก โดยรถตู้
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ 10 ท่าน
กรุ๊ปเหมาเดินทางได้ทุกวัน
10 = 2,900 /ท่าน,9 = 3,000 /ท่าน ,8 = 3,100 /ท่าน
7 = 3,400 /ท่าน ,6 = 3,600 /ท่าน,5 = 3,800 /ท่าน
4 = 4,200 /ท่าน,3 = 4,700 /ท่าน,2 = 5,900 /ท่าน


รหัส LT1 ทัวร์ลาวใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 10,500 บาท จากดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน
การเดินทาง 
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : สนามบินอุบลราชธานี -- สนามบินดอนเมือง
รับได้ 45 ท่านรหัส LT1 A ทัวร์ลาวใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 10,500 บาท จากดอนเมือง
ระยะเวลา 3 วัน
การเดินทาง 
ขาไป : เริ่มจากสนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : ส่งสนามบินอุบลราชธานี
รับได้ 45 ท่าน
รหัส LT 2 ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 10,500 บาท การบินไทยจากสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 3 วัน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : สนามบินอุบลราชธานี – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับได้ 45 ท่าน
รหัส LT 2 A แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน  3,900 บาท รับจากสนามบินอุบล
ระยะเวลา 3 วัน
การเดินทาง 
ขาไป : เริ่มจากสนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : ส่งสนามบินอุบลราชธานี
รับได้ 45 ท่าน
รหัส LT 3 ทัวร์หลวงพระบาง+ลาวใต้เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 23,500 บาท จากสุวรรณภูมิ
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหลวงพระบาง- สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินปากเซ
ขากลับ : สนามบินปากเซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ (Lao Airlines) (QV)

จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา ................ บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LT 3 A ทัวร์หลวงพระบาง+ลาวใต้เครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 12,500 บาท รับจากสนามบินหลวงพระบาง
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินหลวงพระบาง- สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินปากเซ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินปากเซ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา และใช้บินภายในประเทศ (Lao Airlines) (QV)
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา ................ บาท (สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รหัส LT4 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จาก กทม. การบินไทย ราคาถูก ติดต่อสอบถาม
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอุบลฯ
ขากลับ : สนามบินอุบล-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Thai Airways(การบินไทย)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา .....บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LT4A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จากสนามบินอุบล ราคาถูก ติดต่อสอบถาม
การเดินทาง
สายการบินที่ลุกค้าเลือกใช้ Thai Airways(การบินไทย)
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา.... บาท (สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รหัส LT5 ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จาก กทม. แอร์เอเซีย ราคาถูก ติดต่อสอบถาม
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอุบลฯ
ขากลับ : สนามบินอุบลฯ-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air Asia
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา ..... บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LT5A ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน จากสนามบินอุบล ราคาถูก ติดต่อสอบถาม
การเดินทาง
สายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้ Air Asia
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา .....บาท (สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รหัส LT6 ลาวใต้+หลวงพระบางเครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 19,500 บาท เริ่มจากสุวรรณภูมิ
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินปากเซ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Lao Airline
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา ....บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LT6 A ทัวร์ลาวใต้+หลวงพระบางเครื่องบิน 5 วัน 4 คืน 19,500 บาท เริ่มจากปากเซ
การเดินทาง
ขาไป : สนามบินปากเซ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Lao Airline
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา..... บาท (สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)

    

แผนที่ประเทศลาว

โปรแกรมเเนะนำเวอร์ชั่นถาษาอังกฤษ LT110

Watphu castle –Leepee waterfall –khonpapeng 3days 2nights by bus

LT 110 LaoTai (South Laos) 3 Days 2 Nights. Travel by Bus

LaoTai- Tad Fane- Tea Fields- Pakse- Tad Phasuam- Khone Phapheng- Lee Pee waterfall- Wat Phu Castle- Champasak Province- Tad Gneuang

DAY1 Bangkok- Ubon RatchaThani
19:30pm: Ready at PTT gas station opposite of University of Thai Chamber of Commerce.
20:00pm: Travel to Ubon Ratchathani province by VIP Bus
DAY2 Ubon Ratchthani- Chongmek- Pakse- Champasak
06:00am: Arrive at Sirindhorn Dam and ready for breakfast (1st meal)
08:00am: Arrive at chongmek border
09:30am: Travel to Pakse
11:00am: Traveling in Pakse the biggest town of South Laos                 
12:00pm: Have lunch at Pakse Town (2nd meal)
14:00pm: Travel to champasak, Wat Phu castle The first castle of Khmer kingdom
18:30pm: Have dinner at Pakse Town (3rd meal)
20:00pm: check in at Hotel

DAY3 Pakse- Khong city- Lee Pee waterfall- Khon Phapheng waterfall
06:30am: Have breakfast (4th meal)
11:00am: Boat sailing through Khong River and seeing the beautiful nature during journey. Then move to Lee Pee waterfall
12:00pm: Have lunch (5th meal)
14:30pm: Bring you to Khon Phapheng waterfall the biggest waterfall of  Asia, we called the Niagara Fall of Asia.
18:00pm: Have dinner (6th meal)

DAY4  Pakse- Paksong- Chongmek- Ubon Ratchathani
06:00am: Have breakfast (7th meal) at Bajieng restaurant
08:00am: Visiting Phasuam waterfall
09:00am: Move to Paksong this town is the land of tea fields the we move to Tad Gneuang waterfall
11:00am: Visit Tad Fane
12:00pm: Have lunch (8th meal)
13:00pm: Bring you to Dao Rueng Market the biggest market of South Laos                
15:00pm: Shopping at Duty Free at Chongmek border
16:00pm: Depart from Ubon Ratchathani
18:00pm: Have dinner this meal pay by your self
19:00pm: shopping souvenir at souvenir shop at Ubon Ratchathani then continue travel to Bangkok
 
DAY5 Bangkok

05:00am: Arrive at Bangkok

 This rate include
1.Transportation
2.Accommodation
3.Food
4.Tickets
5.Boat sailing ticket
6.Insurance
7.Tour Guide

This rate not include

1.]Other expends of above
2.Tips
3.Visa for foreigner                                                              

Connection 
Company number: 02-8139228,02-8058800,02-4290553,02-4290545,02-4290523,086-3458363,089-5232908,089-5233165,083-3086327, 080-0404783
Tour & Seat reservation
Choose the program that you would like to travel, then calling for reservation.
Fax or email first page of passport Pay deposit
By following list of Bank Account (Choose some Bank) 
-Krungthai Bank(KTB), account name Mr.yongyooth  Hincharoen, account number 701-0-00166-9, Nakhonprathom branch.
-Siam Commercial Bank (SCB), account name Mr.YongYooth  Hincharoen, account number 045-4-54633-1,Thai Red cross society Bangkok branch
-Krungsri Bank,account name Mr.YongYooth  Hincharoen, account name 394-1-11354-5, Borommaratchachonnani Bangkok branch                               

After pay the deposit please copy slip write your name and telephone nember, then Fax slip (Fax Number: 028139227)orsm789@hotmail.com

Important Information should write in email and Fax
Name, Age
Program Tour package
Telephone Number