VN110 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

VN110A แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 5,700 บาท รถบัส จากกทม.

VN111 ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2คืน 5,700 บาท รถบัส จากกทม.

VN111A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2คืน 5,700 บาทรถบัส จากมุกดาหาร.

VN112 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 5,700 บาท รถบัส จากกทม.

VN112A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท รถบัส จากมุกดาหาร.

VN113 ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 5,700 บาท รถบัส จาก กทม.

VN113A แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท รถบัส จากมุกดาหาร.

VN114 ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3คืน 6,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN114A แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 6,200 บาท รถบัส จากมุกดาหาร.

VN210 ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท รถตู้ จากกทม.

VN210A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 7,200 บาท รถตู้ จากมุกดาหาร.

VN211 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2คืน 6,900 บาท รถตู้ จากกทม.

VN211A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 6,200 บาท รถตู้ จากมุกดาหาร.

VN212 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ จากกทม.

VN212A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 6,200 บาท รถตู้ จากมุกดาหาร.

VN213 ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ จากกทม.

VN213A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน 5,900 บาท รถตู้ จากมุกดาหาร.

VN 214 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 6,900 บาท รถตู้จาก กทม.

VN 214A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 5,900บาท รถตู้ จากมุกดาหาร.

VN1 ท่องเที่ยวเวียดนามกลางเครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง.

VN1A ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก แอร์เอเชีย จากสนามบินอุบล.

VN2 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลางเครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง.

VN3 แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 3 คืน ราคาถูก แอร์เอเชีย จากดอนเมือง.
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน ดาลัท 4วัน 3คืน 14500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย เริ่มจากกทม

วันแรก โฮจิมินห์ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว 
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
07.45 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์โดยสายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบิน FD650
09.15 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินโฮจิมินห์ซิตี้ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมทะเลทราย มุ่ยเน่ชมความสวยงามของทะเลทรายมุ่ยเน่ ซึ่งเป็นทะเลทรายสีแดงกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา หลังจากนั้นนำท่านชมท่าเรือ มุ่ยเน่ และทะเลทรายขาวเมืองมุ่ยเน่ 
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) 
ช่วงบ่าย พาคณะชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ของเวียดนาม เมื่อได้พบคณะจะพบกับความประทับใจ
ช่วงเย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) พร้อมเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สอง ลำธารนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ดาลัด พระราชวังบ๋าวได๋ วัดตั๊กลัม ดาลัด
เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) จากนั้นพาคณะเที่ยวชม ลำธารนางฟ้า ลำธารเล็กๆ หรือแกรนด์แคนยอนของเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม และชมหมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงโดยตรง พร้อมถ่ายบรรยากาศสวยๆ กับเรือประมงมากมาย 
เที่ยว บริการอาหารเที่ยง(4) หลังจากนั้น พาชมวัดตั๊กลัม พุทธนิกายเถรวาท ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ประดับนานาๆพันธ์ ต่อด้วยชมพระราชวังเบ๋าได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยภายในเป็นห้องจัดแสดงของกษัตริย์เวียดนาม
เย็น บริการอาหารเย็น(5) หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชมตลาดกลางคืนเมืองดาลัด ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆ ที่หากใครได้มาจะหลงใหลกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้

วันที่สาม น้ำตกดาตันลา หุบเขาแห่งความรัก สวนดอกไม้ โฮจิมินห์
เช้า บริการอาหารเช้า(6) รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่น้ำตกดาลันตาคณะทัวร์ทุกท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งรถรางชมน้ำตก นำคณะทัวร์ทุกท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย
ช่วงเที่ยง บริการอาหารเทียง(7) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลทรายอยู่ตรงกลาง ปกคลุมด้วยไม้สน นำคณะมาเที่ยวชมโบสถ์คอนแวนต์โดเมนเดอมารี อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกวี่ยน ท่ามกลางต้นสนใหญ่ เป็นโบสถ์สีชมพูตั้งอยู่อย่างสงบและสง่างามยิ่งนัก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483-2485 โดย Zuzanne Humbert ภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส และนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมบรรยากาศของภูเขาลังเบียง
หลังจากเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมนห์ หรือที่รู้จักกันในเมืองไซ่ง่อน 
เย็น บริการอาหารเย็น(8) พร้อมเช็คอินข้าที่พัก

วันที่สี่ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง โรงละครโอเปร่า เฮาส์ พิห์ โฮจิมินพิธภัณฑ์สงคราม ตลาดเบนถันห์ กรุงเทพฯ
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ชมไปรษณีย์กลาง เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง หลังจากนั้นเที่ยวชมโรงละครโอเปร่าหลังจากนั้นเข้าชมวัดเทียนห่าวเป็นวัดจีนสร้างขึ้นเพื่อนอุทิศให้พระผู้คุ้มครองชาวเรือ 
เที่ยง บริการอาหาร(มื้อที่10) นำคณะทัวร์ทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านไปช็อปปิ้งต่อที่ตลาดเบนถัน คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
15.00 น.คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินโฮจิมินห์
17.55 น.คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
19.25 น.คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวเวียดนาม
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน


อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการระบุ
-ค่ารายการหักภาษี