TR210  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา 5500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR211  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR212  ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR213 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR214 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR215 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR216 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR217 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR220 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7800 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR221 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม

TR220 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7800 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR221 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR222 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR223 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR224 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR225 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR226 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR227 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6400 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR228 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR230 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR231 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR232 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR233 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR234 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR235 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR236 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR 123 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TR 127 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5900 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TR210A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR211A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR212A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR213A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR214A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR215A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR216A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR217A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  2900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR220A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6800 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR221A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR222A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR223A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR224A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR225A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR226A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR227A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR228A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR230A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR231A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR232A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR233A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR234A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR235A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท
รับจากสนามบิน ตรัง

TR236A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR210FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  8500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR211FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR212FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR213FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR214FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR215FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR216FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR217FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  6900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR220FD ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  10800 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR221FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  9900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR222FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR223FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR224FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR225FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR226FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR227FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR228FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR230FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR231FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR232FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR233FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR234FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR235FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR236FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.

รหัส TR123 ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - เจาะลึกเกาะรอก - ถ้ำเลเขากอบ 3วัน 2คืน

วันที่1 กรุงเทพ – ตรัง

17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง

วันที่2 หาดปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดปากเมง จ. ตรัง จากนั้นลงเรือเดินทางไปเกาะมุก นำคณะทัวร์ลงว่ายน้ำชมถ้ำมรกต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นว่ายน้ำกลับมาที่เรือเพื่อเดินทางไปดำน้ำชมปะการังน้ำลึกที่เกาะเชือก เกาะม้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) จากนั้นนำท่านไปเกาะกระดาน นำท่านลงดำผิวน้ำที่เกาะกระดาน ชมปลาการ์ตูนที่กำลังแหวกว่ายในปากะรังอ่อน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น นำท่านเดินทางไป เกาะรอก เข้าที่พักเกาะรอกใน (เต็นท์)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ริมหาด จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 เกาะรอกใน – เกาะรอกนอก
เช้า บริการอาหารเช้า เล่นน้ำ เก็บภาพประทับใจในบรรยากาศยามเช้าของเกาะกระดานหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านไปดำผิวน้ำชมปะการังบริเวณ เกาะรอกนอก ซึ่งท่านสามารถชมปลาการ์ตูนที่แหวกว่ายแนวปะการังอ่อน
เย็น นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิวเกาะรอกใน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ริมหาด จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 เกาะรอก – ถ้ำเลเขากอบ
เช้า บริการอาหารเช้า เก็บสัมภาระจากนั้นนำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่หาดปากเมง จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองตรังแวะซื้อของฝาก อาทิเช่น หมูย่างเมืองตรัง เค้กเมืองตรัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่5 ตรัง - กรุงเทพ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม

- ค่ารถรถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที