TR210  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา 5500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR211  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR212  ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR213 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR214 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR215 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR216 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR217 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR220 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7800 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR221 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม

TR220 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7800 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR221 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR222 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR223 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR224 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR225 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR226 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR227 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6400 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR228 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR230 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR231 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR232 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR233 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR234 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR235 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR236 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TR 123 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TR 127 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5900 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TR210A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR211A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR212A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR213A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR214A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR215A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR216A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR217A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  2900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR220A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6800 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR221A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR222A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR223A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR224A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR225A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR226A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR227A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR228A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR230A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR231A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR232A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR233A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR234A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR235A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท
รับจากสนามบิน ตรัง

TR236A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง

TR210FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  8500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR211FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR212FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR213FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR214FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR215FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR216FD  ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR217FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  6900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR220FD ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  10800 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR221FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  9900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR222FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR223FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR224FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR225FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR226FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR227FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR228FD  ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา 10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR230FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR231FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR232FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR233FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR234FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR235FD  ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

TR236FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชียโปรแกรมท่องเที่ยวตรัง กับบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ วันนี้ทางทีมงานขอแนะนำโปรแกรมดีราคาประหยัดมาให้ท่านได้เลือกชมมากมาย สำนักงานสไมล์ไทยเปิดทำการทุกวัน 08.00-24.00 น.โทร 02-4290523, 089-0404783 เปิด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด สาขาอื่นๆเปิด-ปิดเวลาปกติ เบอร์โทรกรณีเร่งด่วน 086-3089035 แนะนำเบอร์ประสานงานหลักทุกสาขา 083-3086327 งานบริการด้านรถเช่า กรุงเทพติดต่อ 02-4297106 รถเช่าพัทยา 038-221498 รถเช่าเชียงราย 053-791700 รถเช่าสระแก้ว 037-424954

แพคเกจทัวร์ตรังมาแรง ปี 2565 เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

ทัวร์ตรัง 5,700 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้
ประวัติ
จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซียครับ

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ

อาณาเขตและการการปกครอง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จรดจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จรดจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ จรดจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามันและจังหวัดกระบี่

ทัวร์ตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์ตรังราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

 

ข่าวดี วันนี้เรามีแพคเกจทัวร์ตรัง โดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

โปรโมชั่นทัวร์ตรังปี 2565 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม.
เลือกพักได้ 2 เเบบ

รหัส TR 127 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
จุดเด่นของโปรแกรม : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ ล่องเรือเขาสกชมกุ้ยหลินเมืองไทย
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 35 ท่าน
ราคา: 5,700 บาท (นอน 2 ดาว)
ราคา: 6,700 บาท (นอน 3 ดาว)
วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30

รวมเเพคเกจทัวร์ตรังทั้งหมดปี 2565

รหัส TR210 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา 5500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 

 

รหัส TR211 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 4,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR212 ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา4,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR213 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 4,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR214 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 4,500บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทางกรุ๊ปเหมา


รหัส TR215 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 4,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR216 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4000 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 4,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR217 ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 3,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง 


รหัส TR220 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7800 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 7,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา


รหัส TR221 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา


รหัส TR222 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  7900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา


รหัส TR223 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6200 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,200 บาท รับกรุ๊ปจอย


รหัส TR224 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา


รหัส TR225 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง จากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา


รหัส TR226 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง จากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR227 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6400 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง จากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 6,400 บาท
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 15 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 6 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 9 -13 ธ.ค.,ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60


รหัส TR228 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง จากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 5 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 15 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 6 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 9 -13 ธ.ค.,ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60


รหัส TR230 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  6500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจ าก กรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  รหัส TR231 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  9500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง จากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR232 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  11500 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 11,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR233 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 10900 บาท รถตู้รับจาก กทม.(พักกระบี่1คืน,เขาหลัก1คืน,สิมิลัน1คืน)
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR234 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  10900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR235 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.(พักเกาะกระดาน1คืน,ตรัง1คืน,หาดใหญ่1คืน)
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


รหัส TR236 ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง ทัวร์  


 

 

รหัส TR 123 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
จุดเด่นของโปรแกรม : ท่องทะเลตรังแบบเจาะลึก สัมผัสหาดขาวน้ำใสบนเกาะรอก
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 35 ท่าน
ราคา 5,700 บาท


รหัส TR 127 ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5700 บาท รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัส
จุดเด่นของโปรแกรม : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ ล่องเรือเขาสกชมกุ้ยหลินเมืองไทย
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 35 ท่าน
ราคา 5,700 บาท


 

 

รหัส TR210A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  4500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 4,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR211A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR212A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR213A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR214A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,500บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR215A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR216A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  3000 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 3,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR217A ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  2900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 2,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR220A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6800 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทา งรับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 6,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR221A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR222A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR223A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR224A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR225A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR226A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง

รหัส TR227A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  5500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 5,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง

รหัส TR228A ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  6900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR230A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR231A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR232A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR233A ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR234A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  8900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 8,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR235A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7900 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทาง รับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR236A ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา  7500 บาท รับจากสนามบิน ตรัง
การเดินทางรับสนามบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 7,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

 

รหัส TR210FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  8500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 8,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR211FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 7,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR212FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา7,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR213FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส TR214FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 7,500บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR215FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 7,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR216FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  7000 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 7,000 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR217FD ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา  6900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 2 วัน
ราคา 6,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR220FD ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน ราคา  10800 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 10,800 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR221FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา  9900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR222FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา  10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR223FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR224FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR225FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR226FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR227FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 9500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 9,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR228FD ทัวร์ตรัง3 วัน 2 คืน ราคา 10900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 10,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
ออกเดินทาง


รหัส TR230FD ทัวร์ตรัง4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 11,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR231FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 11,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR232FD ทัวร์ตรัง4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 12,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR233FD ทัวร์ตรัง4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 12,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR234FD ทัวร์ตรัง4 วัน 3 คืน ราคา 12900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 12,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR235FD ทัวร์ตรัง4 วัน 3 คืน ราคา 11900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 11,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส TR236FD ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน ราคา 11500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน
ราคา 11,500 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.