NAN 210 โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 211 เจาะลึกทัวร์น่าน ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน 5600 รถตู้จากกทม

NAN 212 เจาะลึกน่านราคาถูก ท่องเที่ยวดอยเสมอดาว 2วัน1คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 213 บริษัททัวร์น่าน แพคเกจเที่ยวน่าน 3วัน2คืน 5500 บาท รถตู้จาก กทม.

NAN 214 ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN215 โปรแกรมทัวร์ดอย เสมอดาว ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN2 16 แพคเกจทัวร์ จังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้ ราคาถูกจาก กทม

NAN217 โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ บวกทัวร์ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210DD โปรโมชั่นท่อง เที่ยวภาคเหนือ 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210A ทัวร์น่าน โปรแกรมเที่ยวจังหวัดน่าน รับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211DD แพคเกจเที่ยว น่านเจาะลึก เที่ยวล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211A โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 DD โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 A บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 215 DD ทัวร์จังหวัดน่าน 3วัน2คืน บริษัททัวร์น่านราคาถูก รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 215 A ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน เริ่มจาก สนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 216 DD ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง ราคาถูก

NAN 216 A ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 217 DD แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 A แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 212 ทัวร์น่าน เจาะลึกน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้

วันแรก กรุงเทพฯ น่าน

17.00 นัดพบกันที่จุดนัดพบของทางคณะ หรือปั๊ม ปตท. วิภาวดี ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
18.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

วันที่สอง ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ
05.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
09.00 น. เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
11.00 น. นมัสกการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน (มื้อที่ 2)
13.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น. ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นนำคณะชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปราง
17.30 น.เช็คอินเข้าพักพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยภูคา ชมพูภูคา บ่อเกลือ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่ บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อ. บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบน ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและ จะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุงหลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมี บ่อเกลือ หลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้นซึ่งตั้งตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลวงในพื้นที่เริ่ม ต้นของที่ราบแคบๆ ระหว่างเทือกเขาริมน้ำมาง ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้ จากนั้นบริการอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) และออกเดินทางกลับสู่ กทม.

วันที่สี่
04.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน พักที่น่าน
ค่า อาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที