NAN 210 โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 211 เจาะลึกทัวร์น่าน ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน 5600 รถตู้จากกทม

NAN 212 เจาะลึกน่านราคาถูก ท่องเที่ยวดอยเสมอดาว 2วัน1คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN 213 บริษัททัวร์น่าน แพคเกจเที่ยวน่าน 3วัน2คืน 5500 บาท รถตู้จาก กทม.

NAN 214 ทัวร์น่าน เที่ยวพระพุทธชินราช 3วัน 2คืน รถตู้จากกทม ราคาถูก

NAN215 โปรแกรมทัวร์ดอย เสมอดาว ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN2 16 แพคเกจทัวร์ จังหวัดน่าน 3วัน2คืน รถตู้ ราคาถูกจาก กทม

NAN217 โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ บวกทัวร์ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210DD โปรโมชั่นท่อง เที่ยวภาคเหนือ 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 210A ทัวร์น่าน โปรแกรมเที่ยวจังหวัดน่าน รับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211DD แพคเกจเที่ยว น่านเจาะลึก เที่ยวล่องแก่งลำน้ำว้า 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 211A โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทัวร์จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 DD โปรแกรมทัวร์ จังหวัดน่าน 2วัน1คืน รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN212 A บริษัททัวร์น่าน ราคาถูก แบบรับสนามบินน่าน 2วัน1คืน รถตู้ ราคาถูก

NAN 215 DD ทัวร์จังหวัดน่าน 3วัน2คืน บริษัททัวร์น่านราคาถูก รถตู้จาก กทม. ราคาถูก

NAN 215 A ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3วัน2คืน เริ่มจาก สนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 216 DD ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง ราคาถูก

NAN 216 A ทัวร์น่าน ทัวร์ดอยเสมอดาว 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

NAN 217 DD แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจาก ดอนเมือง ราคาถูก

NAN 217 A แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอ่างขาง 3 วัน 2คืน เริ่มจากสนามบินน่าน รถตู้ราคาถูก

โปรแกรมทัวร์น่าน เที่ยวน่านท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าราคาถูก 2วัน1คืน 4500 รถตู้จากกทม

NAN 210 โปรแกรมทัวร์ ภูชี้ฟ้า ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ผาชู้ ผาสิงห์ ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง เส้นทางสายโรแมนติก 1428 พระนั่งดิน ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น พระเจ้าตนหลวง กว๊านพะเยา 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้

วันแรก กรุงเทพฯ น่าน

17.00 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท. สนามเป้า โดยมี ทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.00 น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน

วันที่สอง ดอยเสมอดาว ผาชู้ ผาสิงห์ ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง เส้นทางสายโรแมนติก 1428 พระนั่งดิน
05.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิว หัวสิงห์ ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
10.00 น. นมัสกการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2)
12.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมี่พรรณไม้โบราณเช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว
15.00 น. เดินทางสู่ เชียงราย ผ่าน เส้นทางสายโรแมนติก 1428 ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมาก นมัสการ พระนั่งดิน อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยา จากนั้นชม วัดนันตราม ซึ่งมีวิหารศิลปะไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง วิจิตร งดงามมาก
19.00 น. เข้าพักที่ บ้านพักภูชี้ฟ้าพาณิชย์ หรือระดับเดียวกัน สัมผัสอากาศหนาวบนยอด ภูชี้ฟ้า (พักห้องพัดลม 2-3 ท่าน/ห้อง)
19.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น พระเจ้าตนหลวง กว๊านพะเยา
05.00 น. ขึ้นยอด ภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. เดินทางสู่ ดอยผาตั้ง สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนฮ้อ ชมทิวทัศน์ของทะเลหมอก และแม่น้ำโขงฝั่งลาว ณ จุดชมวิวผาบ่อง
10.00 น. ชมการปลูกดอยทิวลิป ณ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ระหว่างการเดินทาง จากนั้นนมัสการ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดศรีโคมคำ และชมทิวทัศน์อันงดงามกว้างใหญ่ของ กว๊านพะเยา เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับ กทม แวะรับประทานอาหารเย็น มีก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง คณะทัวร์จ่ายเอง

วันที่สี่
04.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่
- ค่าที่พัก 1 คืน พักที่ภูชี้ฟ้า
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (รายละเอียดตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที