LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)
ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียงของสู่หลวงพระบาง

LB311 หลวงพระบาง 4วัน 3คืน

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน 3คืน ล่องเรือจากเชียงของ
หลวงพระบาง 4วัน 3คืน เริ่มจากเชียงของ พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุพูสี
วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมิราม น้ำตกตาดกวางชี หมู่บ้านผานม ถ้ำติ่ง พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันแรก เชียงของ หลวงพระบาง
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ทำพิธีการผ่านแดนเข้าออก เสร็จพิธีการแล้วข้ามเรือเล็กสู่เขตห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเหนือระยะทาง 3 กิโลเมตร และลงเรือตากอากาศ วีไอพี เพื่อออกเดินทางล่องตามกระแสน้ำโขงลงใต้มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง นำคณะรับประทานอาหารเช้าบนเรือ (มื้อที่1)ระหว่างทางชมวิว สองข้างทาง บ้านแจมป่อง – บ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนภาษีสำหรับการค้าระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่ง ตามด้วย บ้านผาได จุดที่ของแม่น้าโขงไหลเลี้ยวเข้าสู่ประเทศลาวเต็มตัว
10.00 น. ถึงบ้านปากทา ด่านตรวจเรือ จุดที่ 1 ที่เรือทุกลำต้องจอด ประมาณ 10 นาที และออกเดินทางต่อ ภายในเรือเรามีกิจกรรมให้ท่านได้ร่วมสนุก เช่น ร้องคาราโอเกะ ล่องเรือผ่านบ้านปากขอบ ถ่ายรูปสวยๆของภูชี้ฟ้ามุมมองจากแม่น้ำโขง
12.00 น. ถึงปากแบง จุดตรวจเรือ จุดที่ 2 และเป็นเมืองที่เราจะพาท่านมาพักในที่สุดท้ายใช้เวลาไม่นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) บนเรือ
18.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง ทีมงานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับและ นำท่านขึ้นรถ รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ ร้านอาหารเทพบุฟผาอาหารพิ้นเมืองของเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ช็อปปิ้งสิ้นค่าต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาวางขายมากมาย
20.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง พระราชวัง วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุภูสี น้ำตกตาดกวาดชี หมู่บ้านผานมบายศรีสู่ขวัญ วัดแสนสุขาราม
07.30 น. อรุณสวัสอิ๋ยามเช้ากับบรรยากาศเมืองหลวงพระบาง พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) นมัสการวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา
08.30 น. เที่ยวชมพระราชวัง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม ชมพระธาตุภูสี ที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งเมือง หลังจากนั้น ชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล และนมัสการ พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่5)
13.00 น. เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอีกครั้ง เพื่อไปยังหมู่บ้านผานม ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี และแวะชมตลาดพื้นเมือง ตลาด
18.30 น. เตรียมพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีดังเดิมของชาวบ้าน หลังจากนั้นบริการอาหารเย็น(มื้อที่6) ที่ร้านอาหาร เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่สุวรรณภูมิราม ถ้ำติ่ง บ้านปากแบง
05.30 น. ตื่นตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นของสดทั้งนั้น พร้อมรับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยม(มื้อที่ 7) นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปล้านช้างที่สวยงาม
08.00 น. พาท่านลงเรือ ล่องขึ้นเหนือ กลับสู่เส้นทางเดิม
10.00 น. ถึงถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งบนและล่าง ชมถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์ ได้มาจากผู้คนสมัยก่อนที่นำพระพุทธรูปมาวางไว้ตามความเชื่อสมัยก่อน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ(มื้อที่8)
17.00 น. ถึงเมืองปากแบง เมืองเล็กๆที่เงียบสงบ รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่8) เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สี่ ปากแบง เชียงของ
06.00 น.ลงเรือพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) บนเรือ ล่องเรือทวนน้ำขึ้นเหนือกลับ
สู่เมือง ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่10) และ อาหารว่างบนเรือ
15.00 น.ถึงท่าเรือเหนือ เขตห้วยทรายพาท่านเดินทางมาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างรอเอกสาร ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ที่ ก่อนข้ามกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
15.00 น. เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ โดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยและประทับใจ
อัตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 35 ท่าน

อัตรานี้รวม
1.ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุ
2.ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย –ลาว (คนไทย)
3.ค่าที่พัก 3 คืน
4.อาหาร 11 มื้อ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
6.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง
3.ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
4.ค่าห้องพักเดี่ยว
5.ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
•เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227 หรืออีเมล์ sm789@hotmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ