LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

เดินทางไปลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวใต้ ลาวหลวงพระบาง ราคาประหยัด

รหัสLB215 ทัวร์เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง ถ้ำจัง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกกทม.

วันแรก กรุงเทพหนองคาย


19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง วัดหลวงพ่อพระใสหนองคายเมืองวังเวียง ถ้ำจัง

06.00 น. ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่ที่ทำออกมารับประทานกับข้าวต้มอร่อยเด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่ 1) จากนั้นเข้านมัสการหลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย
07.30 น. เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
09.00 น. เดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ได้รับการขนานามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองลาว บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่2)อาหารรสชาติถูกปาก
13.00 น. นำเที่ยวชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ในเมืองวังเวียง
17.30 น. พักผ่อนเที่ยวชมน้ำซอง สายน้ำสุดโรแมนติกของเมืองวังเวียง(โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนไปล่องตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ได้)
19.00 น. ทีมงานนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดย่านการค้าของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สามเวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึมประตูชัยพระธาตุหลวง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า สบายๆกับบรรยากาศยามเช้า( มื้อที่ 4)
07.00 น. พักผ่อนเดินเล่น ชมเมือง ตามอัธยาศัย
08.30 น.จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้
10.30 น.ชมเขื่อนน้ำงึมชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจพร้อมบริการอาหารเที่ยง(มื้อที่5)
12.30 น. จากนั้นมุ่งหน้าเดินทางเข้าเดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
15.30 น. เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อย และเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน (มื้อที่ 6) เดินทางเข้าพักที่โรงแรมละอองดาว หรือเทียบเท่าจากนั้นนำชมราตรีเมืองลาว นครเวียงจันทน์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย เดินทางกลับที่พักหรือท่านใดสนใจท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตลาดเช้า วัดศรีเมือง หอพระแก้วหอคำ นมัสการพระที่วัดศรีษะเกศ ตลาดท่าเสด็จ แดงแหนมเนือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7)กับบรรยากาศสบายๆยามเช้าของเมืองเวียงจันทน์จากนั้นชมตลาดเช้าและวิถีชีวิตของชาวเมืองเวียงจันทน์
08.30 น. เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองตั้งอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นวัดที่ชาวลาวในความเคารพนับถือ ชมและเสี่ยงทายดวงชะตา จากนั้นเข้านมัสการพระที่วัดศรีษะเกศ เดินทางต่อไปยังหอพระแก้วเข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมโบราณวัตถุอันล้ำค่าสมัยต่างๆของล้านช้างแวะหอคำซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาลลาวจากนั้นวนรถชมเมือง แวะชมสินค้าที่ตลาดจีน พบกับสินค้าราคาถูกมากมายจากเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวเข้าสู่หนองคายพร้อมรับประทานอาหาร(มื้อที่ 8)
14.00 น.นำทุกท่านเข้าสู่ตลาดท่าเสด็จ ชมสินค้ากับบรรยากาศริมโขง พร้อมซื้อของฝากที่ร้านดังแดงแหนมเนือง จากนั้นเดินทางกลับ กทม
23.00 น. ถึง กทมด้วยความประทับใจการบริการจากทีมงานมืออาชีพ

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 10 ท่าน/6,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถ ตลอดการเดินทางในลาว
- อาหาร 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
- มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าล่องเรือน้ำซอง
- ค่าล่องเรือน้ำงึม
- พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าเช่าจักรยานปั้นเล่น
- ค่าห้องพักเดียว
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่รายการระบุ
- ค่าทริปไกด์
- ค่าล่องเรือคนู
- โทรสำนักงาน (เวลาทำการทุกวัน 08.00 น.-24.00 น.) 02-8139228,02-8058800,02-4290553,02-4290545,02-4290523,086-3458363,089-5232908,089-5233165,083-3086327 และเบอร์โทร 24 ชั่วโมง 080-0404783

วิธีการจองทัวร์
วิธีการจองทัวร์โอนมัดจำเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทางคำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227สำนักงาน
- หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้