LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

ท่องเที่ยวลาว ราคาประหยัด แพคเกจลาวสุดคุ้ม รวมทุกอย่างหมดแล้ว

LB16 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึกหลวงพระบาง หลวงพระบาง พระราชวัง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณ วัดแสนสุขาราม พระธาตุพูสี ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางชี บ้านผานม ถนนคนเดิน


วันที่หนึ่ง พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี วัดใหม่สุวรรณพูมา

04.55 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
06.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนสายการบิน สายการบินBangkok Airway
08.15น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง ดำเนินการเรื่องพาสปอร์ต ผ่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปีเดิมชื่อ ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบางเป็น1 ใน 17 แขวงของประเทศลาว นำทุกท่านสักการะอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาว และเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นำท่านนมัสการ พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ วัดใหม่สุวรรณพูมาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก ช่วงเที่ยงเดินทางสู่ถ้ำติ่งและรับประทานอาหารเที่ยงบนแพ (มื้อที่1) ชม บ้านช่างไห เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกันตามอัธยาศัย และล่องเรือน้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ หลัง จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเจดีย์ทองพระธาตุโพนเภาซึ่งมีความแตกต่างจากพระเจดีย์องค์อื่นในหลวงพระบาง ภายในสามรถเดินขึ้นไปชมความสวยงามในเจดีย์ ทั้ง 5 ชั้น หลังจากนั้นชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเธคเมืองสัว ชมการเต้นพื้นเมือง บาสโลป

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียวเช้า ตลาดเช้า บ้านซ่างไห บ้านผานม ล่องเรือ ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี วัด แสนสุขาราม พระธาตุโพนเภา ถนนคนเดิน

05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง เฟ้อ ข้าวเปียก ขนมปังฝรั่งเศส สัมผัสชีวิตชาวเมืองหลวงพะบางอย่างแท้จริง(มื้อที่3) หลังจากนั้น ชมความสวยงาม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล ช่วงบ่าย นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว นำท่านนมัสการ พระพุทธพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่าน เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ นำท่านชมรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระบาตรใต้ ซึ่งติด ฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมน
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย

วันที่สาม : หลวงพระบาง สุวรรณภูมิ

07.00 น. อรุณสวัดิ์ยามเช้า จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรก แต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย (มื้อที่6) หลังจากนั้น พร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.45 น. ถึงสนามบินหลวงพระบางเตรียมเอกสารยืนผ่านแดน
12.45 น. เหินฟ้ากลับโดยสายการบิน Bangkok Airway เที่ยวบิน PG942 กลับสู่กรุงเทพฯ
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน แอร์เอเชีย BKK-LPQ-BKK
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (โรงแรมห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามกรมธรรม์)
6.ค่าภาษีสนามบินไทยและลาว
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.มัคคุเทศก์พื้นที่นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง
3.ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
4.ค่าห้องพักเดี่ยว
5.ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง

1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน
ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ