LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์

LB13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน สาบการบิน ลาว แอร์ไลน์
เวียงจันทน์ วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือน้ำซอง เขื่อนน้ำงึม พระธาตุหลวง หอพระแก้ว
วัดศรีเมือง ประตูชัย
โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน รับสนามบิน
เวียงจันทน์ วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือน้ำซอง เขื่อนน้ำงึม พระธาตุหลวง หอพระแก้ว
วัดศรีเมือง ประตูชัย
โปรแกรมนี้นอนวังเวียง1 เวียงจันทน์1

วันแรก เวียงจันทน์ วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือน้ำซอง

08.25 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3สายการบินลาว แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
09.35 น. นำท่านเหิรฟ้า เที่ยวบิน QV 634มุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง
10.45 น. ถึงสนามบินวัดไต เวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน (มื้อที่ 1) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด เป็นเมืองที่ได้รับการขนานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” เที่ยวชมถ้ำจัง ถ้ำหินงอกหินย้อย ถ่าย
รูปกับสะพานสีส้ม ล่องเรือลำน้ำซอง สัมผัสกับธรรมชาติแบบจุใจ เที่ยวชมสนามบินเก่าเมืองวังเวียงในสมัยก่อน พักผ่อนเดินเล่น ขี่จักรยาน ชมเมือง ตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 2)เที่ยวชมถนนคนเดินเมืองวังเวียง
19.00 น.เมืองวังเวียง นำท่านเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ เรทสิเดนท์

วันที่สอง ล่องเรือน้ำงึม เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย เวียงจันทร์

08.00 น. อรุณสวัดิ์เช้าวัดใหม่พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่3)เก็บสัมภาระมุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์
10.00 น. เที่ยวชมเขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้ ชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พร้อมรับประทานอาหาร(มื้อที่ 4)
ช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์ เที่ยวชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจาก
17.30 น. นำท่านชมวัดศรีเมือง กราบไหว้ศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ เลือกชมของที่ระลึก หัตกรรมล้านช้าง ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงิน ผ้าไหม ผ้าทอมือ มีการโชว์การทำเครื่องเงิน
18.00 น.เช็คอินเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5)
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองหลวงของสปป.ลาว ยามค่ำคืน

วันที่สาม เวียงจันทน์ วัดศรีเมือง หอพระแก้ว กทม.

08.00 น. อรุณสวัดิ์เช้าวันใหม่พร้อมรับประทานอาหารเช้า(6)
09.00 น. เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลที่ วัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองจากนั้นชมหอพระแก้ว ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว แวะช็อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ตลาดเช้า ตลาดที่ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่นี้
11.50 น. เตรียมความพร้อมยื่นเอกสารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก
13.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินQV4575สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
14.55 น. ถึงสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ

ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรม 2 คืน วังเวียง เวียงจันทน์
2.ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆทุกสถานที่
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามกรมธรรม์)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย และ ภาษีสนามบินลาว
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง
3.ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
4.ค่าห้องพักเดี่ยว
5.ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227 หรืออีเมล์ sm789@hotmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
การยกเลิกทัวร์

ไม่คืนเงินมัดจำ