LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

ทัวร์เวียงจันทร์ ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากกทม.

LB113 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน เริ่มจากกทม. เดินทางโดยรถบัส รวมทุกอย่างแล้ว

วันแรก กรุงเทพหนองคาย

19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊มปตท.วิภาวดี ตรงข้ามกับม.หอการค้าไทย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
20.00 น. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร พรหมวิหาร หอคำ วังเวียง ถ้ำจัง

06.00 น. นมัสการพระวัดหลวงพระพ่อใส พระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดหนองคาย บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ร้านทานตะวัน ชิมไข่กระทะ ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน
08.00 น. พร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
09.00 น. ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชมหอพระแก้วเข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองจากนั้นแวะชมวัดศรีษะเกศ
12.00 น. เข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ (มื้อที่ 2) เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด
17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ในเมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย เที่ยวล่องชมน้ำซอง สายน้ำสุดโรแมนติกของเมืองวังเวียง(โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนไปล่องตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ได้)
19.00 น. ทีมงานนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดย่านการค้าของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สาม ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม แดนสวรรค์ ช้อปปิ้ง Duty Free

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า สบายๆกับบรรยากาศยามเช้า( มื้อที่ 4)
08.00 น.จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้
10.30 น.ชมเขื่อนน้ำงึมชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ
12.00 น.รับประทานอาหาร(มื้อที่ 5)
13.30 น.ช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่ตลาดเช้าเวียงจันทร์ ตลาดที่ว่ากันว่าของดีราคาถูก แวะช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งไทย
23.00 น. ถึงกทม. ส่งคณะด้วยความประทับใจการบริการของทีมงาน

อัตราค่าบริการ
จำนวน 35 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถ ตลอดการเดินทางในลาว
- อาหาร 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
- มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าล่องเรือน้ำซอง
- ค่าล่องเรือน้ำงึม
- พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

โทรสำนักงาน (เวลาทำการทุกวัน 08.00 น.-24.00 น.) 02-8139228,02-8058800,02-4290553,02-4290545,02-4290523,086-3458363,089-5232908,089-5233165,083-3086327 และเบอร์โทร 24 ชั่วโมง 080-0404783

วิธีการจองทัวร์
- วิธีการจองทัวร์โอนมัดจำเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทางคำแนะนำในการจองทัวร์
- ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
- การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227สำนักงาน
- หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.