LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)


ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง แลนด์ลาว ราคาถูก ราคาประหยัด สุดคุ้ม

LB11 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน


วันแรก พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุพูสี วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณ ถนนคนเดิน

08.25 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3สายการบินลาว แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.25 น. นำท่านเหิรฟ้า เที่ยวบิน QV 634มุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง
12.05 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร เสร็จแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) จากนั้นเที่ยวชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง จัดเป็นห้องต่างๆ นำท่านนมัสการ พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนำฝั่งตรงกันข้ามกันเป็นพระธาตุภูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน เข้านมัสการวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว ชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา และวัดใหม่สุวรรณ
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย...

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า ถ้ำติ่ง บ้านผานม วังเวียง

05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมืองจากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย(4) จากนั้นเที่ยวชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์รวม แวะชมหมู่บ้านผานมเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) เดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ นำท่านชมรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระบาตรใต้ ซึ่งติด ฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมน จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง นำท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียง สองข้างทางจะพบกันขุนเขามากมาย ได้รับสมญาณาม กุ้ยหลินเมืองลาว สัมผัสธรรมชาติที่เงียบสงบได้ที่นี้
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 5)ที่เมืองพูคูน
21.00 น.ถึงเมืองวังเวียง นำท่านเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ เรสิเดนท์

วันที่สาม วังเวียง ถ้ำจัง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง

07.00 น. อรุณสวัดิ์เช้าวัดใหม่พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่6)
08.00 น. เที่ยวชมถ้ำจัง ถ้ำหินงอกหินย้อย ถ่ายยรูปกับสะพานสีส้ม ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์กับแขนที่มาเยือน จากนั้นเดินทางต่อเมืองเวียงจันทร์
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารชื่อดังของเมืองเวียงจันทน์ จากนั้นนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย ชมประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
15.30 น. นำท่านชมวัดศรีเมือง กราบไหว้ศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์
17.00 น. เลือกชมของที่ระลึก หัตกรรมล้านช้าง ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงิน ผ้าไหม ผ้าทอมือ มีการโชว์การทำเครื่องเงินให้ได้เห็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8)
19.45 น. เดินทางถึงวัดไต สนามบินเวียงจันทน์ เช็คสัมภาระเตรียมยื่นเอกสารผ่านพิธีการผ่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
21.45 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
22.50 น. ถึงสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ท่านละ.................บาท รับเริ่มต้นที่.......... ท่าน

ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Lao Airlines BKK- LPQ - VTE -BKK
2.ค่าโรงแรม 2 คืน หลวงพระบาง วังเวียง
3.ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆทุกสถานที่
5.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามกรมธรรม์)
7.ค่าภาษีสนามบินไทย และ ภาษีสนามบินลาว
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง
3.ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
4.ค่าห้องพักเดี่ยว
5.ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
- เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน
ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ