LB 110 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3
คืน 7,500 บาท รถบัส จากกทม

.
LB 111 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2
คืน 6,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 112 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
3,900 บาท รถบัส จากกทม. (ออกเดินทางเช้า)

LB 113 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน 4,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 114 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท รถบัส จากกทม.

LB 210 ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
7,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 211 ทัวร์หลวงพระบาง 3
วัน 2 คืน 6,500 บาท รถตู้ จากกทม
.

LB 212 ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
6,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 213 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4,500 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 214 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน 4,900 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน6,500 บาท รถตู้ จากกทม.

LB 216 ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
4 ,900 บาท รถตู้ จากกทม.


LB 1 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 2 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 16,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 3 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 4 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 5 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 22,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 6 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน3คืน10,900บาท(ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ


LB 7 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มจากเชียงใหม่

LB 8 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก (ลงสนามบินอุดร) จากนั้นใช้รถเที่ยวต่อ

LB 9 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
14,900 บาท จากสุวรรณภูมิ


LB 10 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 17,400 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 11 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 15,900 บาท จากสุวรรณภูม

LB 12 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 12,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 13 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 14 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก การบินไทย จากสุวรรณภูมิ

LB 15 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน 10,900 บาท แอร์เอเชีย จากสุวรรณภูมิ

LB 16 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 23,900 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 17 ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 22,000 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 18 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน 15,500 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 19 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 16,300 บาท จากสุวรรณภูมิ

LB 1A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 2A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินหลวงพระบาง


LB 9A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง


LB 10A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 5,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 11A ทัวร์หลวงพระบาง เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน 4,500 บาท จากสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 12A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
2 วัน 1 คืน 2,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน์


LB 13A ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เครื่องบิน
3 วัน 2 คืน 3,500 บาท จากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งสนามบินเวียงจันทน


LB 210A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 110A ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน6,900 บาท รถบัส รับจากหนองคาย

LB 211A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท รถตู้ รับจากหนองคาย

LB 111A ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก รถบัส รับจากหนองคา

LB 310A ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3 วัน 2 คืน
6,500 บาท รับจากด่านห้วยโกน จ.น่าน


LB 311 ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน 7,900 บาท จากกรุงเทพ (รถบัสจากกรุงทพแล้วไปต่อเรือเชียง
ของสู่หลวงพระบาง)
ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 11,900 บาท รวมทุกอย่างจากกทม.

ราคา: 11,900 บาท (นอน 2 ดาว)
ราคา:
12,600 บาท (นอน 3 ดาว)

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ถนนคนเดิน

12.00 น. ทีมงานคอยให้การต้อนรับคณะ พร้อมอำนวยความสะดวก
14.10 น. นำท่านเหินฟ้า มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยว FD1030
15.30 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน และสักการะพระธาตุพูสีที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น(มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม

05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ค่าทำบุญ กระติ๊บข้าวเหนียว ไม่รวมในรายการ)แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมืองจากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ชิมกาแฟประชานิยม อาหารพื้นเมือง เฝ้อ ข้าวเปียก
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) จากนั้นเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นำท่านนมัสการ พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เดินทางสู่ บ้านซ่างไห จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกันตามอัธยาศัยดี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่3) จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ จากนั้น เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะ ของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของ พระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่4) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเธคเมืองสัว ชมการเต้นพื้นเมือง บาสโลป

วันที่สาม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม บ้านผานม วัดโพนเพา หลวงพระบาง กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่5) สัมผัสบรรยากาศยามเช้า พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อ เตรียมเชคเอาท์ ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เคยเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นชมบ้านผานม ชมการทอผ้าไหมพื้นเมือง และเครื่องเงิน
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่6) หลังจากนั้น นมัสการ วัดโพนเพา เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ทั้งเมือง
14.00 น. เตรียมเช็คอินสัมภาระ ที่สนามบินหลวงพระบาง
16.45 น. เหินฟ้ากลับกทม โดยเที่ยวบิน FD1031
18.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา: 11,900 บาท (นอน 2 ดาว)
ราคา:
12,600 บาท (นอน 3 ดาว)


อัตรานี้รวม    
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม(ไม่บังคับหรือกำหนด)
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

•เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227 หรืออีเมล์ sm789@hotmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.