KB110 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 5,900 บาท รถบัสรับจาก กทม.

KB111 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 4,900 รถบัสรับจาก กทม.

KB210 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB211 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB212แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 4,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB213 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,300 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB214 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB215 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB216 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB217แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 4,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB218 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB219 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB220แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB221 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 5,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB222 แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 4,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB223 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB224 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB225แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB226 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 7,200 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB227 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB228 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB229 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB230 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB231 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB232 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB233 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB234 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB235 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB236 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB237 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB238 แพคเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ราคา 6,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

KB239แพคเกจทัวร์กระบี่ วัน 1 คืน ราคา 5,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.


แพคเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ราคา 4,900 รถบัสรับจาก กทม.

KB 111 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 2 วัน 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน รวมทุกอย่างจาก กรุงเทพฯ เริ่มจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถบัส

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - กระบี่

18.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า (คลิ๊กดูเเผนที่ขึ้นรถ) โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถบัส

วันที่สอง กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ- เกาะไก่- เกาะทับ- เกาะหม้อ- เกาะพีพี-อ่าวโล๊ซามะ -อ่าวปิเล๊ะ
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรมกระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen)ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ และชมสุสานหอย 45 ล้านปี ตอนเย็นๆ นำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม เกาะกระดาน- ถ้ำมรกต- เกาะเชือก-เกาะม้า
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางกลับกทม
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น คณะทัวร์จ่ายเอง ซื้อของฝากเค้กเมืองตรัง
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สี่ กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ


อัตรานี้รวม

- ค่ารถ
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที