CK 211 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูเรือ 3 วัน 2 คืน 4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้ ท่องเที่ยวล่องแพห้วยกระทิง ท่องเที่ยวเลย

CK 212 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเรือ 4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้ ทัวร์จังหวัดเลย

CK 213 แพคเกจทัวร์ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิต 3 วัน 2 คืน 4500 บาท จาก กทม. รถตู้ ท่องเที่ยวภูหลวง

CK 214 ทัวร์เชียงคานบวกทัวร์เขาค้อ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูเรือ ท่องเที่ยวพระธาตุสัจจะ 3 วัน 2 คืน 5200 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 215 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์ภูทับเบิก บวกเข้าค้อ 3 วัน 2 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อเชียงคาน จาก กทม. รถตู้

CK 216 โปรแกรมท่องเที่ยวเลย ทัวร์ภูกระดึง โปรโมชั่นท่องเที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน 2500 บาท จาก กทม. รถตู้ เที่ยวผาหล่มสัก

CK 217 ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน ท่องเที่ยวประตูชัย 2 วัน 1 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง 4500 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 218 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน 4500 บาท จาก กทม. รถตู้ แพคเกจล่องแก่งคุดคู้

CK 219 ท่องเที่ยวเวียงจันทร์บวกเชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน 5500 บาท จากกทม. รถตู้

CK 220 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ โปรแกรมทัวร์วังเวียง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 6500 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 221 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน ทัวร์ภูเรือ 4 วัน 3 คืน 5500 บาท โปรแกรมทัวร์เชียงคาน

CK 222 แพคเกจทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก 4 วัน 3 คืน 6500 บาท ท่องเที่ยวภูหินล่องกล้า ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก

CK 223 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยววังเวียงราคาประหยัด 4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน เที่ยวล่องแก่งคุดคู้

CK 224 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน ทัวร์ภูเรือ4 วัน 3 คืน 7,200 บาท จาก กทม. ท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 225 ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท จาก กทม. โปรแกรมทัวร์วังเวียงบวกเชียงคาน ทัวร์ภูทับเบิก

CK 226 ทัวร์เขาค้อ โปรแกรมท่องเที่ยวเขาค้อ 4 วัน 3 คืน 7,500 รวมทุกอย่างจาก กทม. โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 227 แพคเกจทัวร์ภูกระดึง 4 วัน 3 คืน 4,900 บาท จาก กทม.โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง เที่ยว เวียงจันทน์

CK 228 ทัวร์ภูกระดึง แพคเกจท่องเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 5 วัน 4 คืน 6,900 บาท จาก กทม.โดยรถตู้

CK 229 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว 4 วัน 3คืน 7,500 บาท จาก กทม.

CK 230 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน 10,500 บาท จาก กทม.

CK 231 ทัวร์หลวงพระบางบวกเชียงคาน 4 วัน 3 คืน 11,500 บาท โปรแกรมท่องเที่ยวภูเรือ ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก

CK 232 บริษัททัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท ทัวร์เชียงคานเจาะลึก เที่ยวเชียงคาน ราคาถูก

CK 110 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน บริษัททัวร์เชียงคาน 2 วัน 1 คืน รถบัส 2,900 บาท จาก กทม . เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก เที่ยวจังหวัดเลย

CK 111 ทัวร์ภูเรือ ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท จาก กทม. รถบัส ท่องเที่ยวล่องแพหัวกระทิง ท่องเที่ยวสวนหินผางาม

CK 112 ทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวถนนคนเดินเชียงคาน เที่ยววัดโพนชัย

CK 113 ทัวร์เชียงคานภูเรือ ท่องเที่ยวจังหวัดเลย 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท จาก กทม. รถบัส บริษัททัวร์เชียงคาน

CK 114 ทัวร์ภูเรือบวกเชียงคาน โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า3 วัน2 คืน 4,900 บาท จาก กทม. รถบัส ท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 115 ทัวร์เขาค้อราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท จาก กทม. รถบัส เที่ยวแก่งคุคคู้ เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก

CK 116 แพคเกจภูกระดึงทัวร์ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูกระดึง ท่องเที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 วัน 2000 บาท รถบัส จาก กทม.

CK 117 บริษัททัวร์เชียงคานเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง 2 วัน 1 คืน รถบัส จาก กทม.

CK 118 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน ทัวร์ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน 3900 บาท โดยรถบัส จาก กทม. เที่ยวเชียงคาน

CK 119 โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์ แพคเกจทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน 4900 บาท รถบัส จาก กทม. ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์

CK 120 ทัวร์เวียงจันทน์เที่ยวเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5900 บาท รถบัส จาก กทม. ทัวร์เชียงคานราคาถูก

CK 121 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 4 วัน 3 คืน 4900บาท ราคาถูก บริษัททัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน

CK 122 โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า บริษัททัวร์เขาค้อราคาถูก4 วัน 3 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อบวกภูทับเบิก

CK 123 แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์ ท่องเที่ยวประตูชัย 4 วัน 3 คืน 6500 บาท รถบัส จาก กทม. บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก

CK 124 แพคเกจเที่ยวเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน ทัวร์ภูเรือราคาถูกโปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ

CK 125 ทัวร์เวียงจันทน์ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 4 วัน 3 คืน 6500 บาท บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์เขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก

CK 126 แพคเกจท่องเที่ยวภูทับเบิกบวกเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เขาค้อ 4 วัน 3 คืน 6500 บาท ทัวร์ลาวราคาถูก เที่ยวล่องแก่งคุดคู้

CK 127 แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์ ทัวร์พระธาตุหลวง 4 วัน 3 คืน 3900 บาท จาก กทม. บริษัททัวร์ภูกระดึงราคาถูก

CK 128 แพคเกจทัวร์เขาค้อ 5 วัน 4 คืน 5900 บาท จาก กทม. โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูกระดึง

CK 129 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ทัวร์เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน 6500 บาท เที่ยวเวียงจันทน์ราคาถูก

CK 130 ทัวร์หลวงพระบาง แพคเกจท่องเที่ยววังเวียง 4 วัน 3 คืน 9900 บาท ทัวร์เชียงคานบวกหลวงพระบาง

CK 131 บริษัททัวร์หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ทัวร์ภูเรือบวกหลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 10500 บาท

CK 132 ทัวร์เจาะลึกเชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก3 วัน 2 คืน 3900 บาท จาก กทม. รถบัส

CK 1 ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกท่องเที่ยวภูกระดึง 4 วัน 3 คืน 7900 บาท บ.สายการบินนกแอร์

CK 1A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน4 วัน 3 คืน แบบรับสนามบินเลย 3900 บาท จากสนามบินเลย บริษัททัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง

CK 2 ทัวร์เชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 2 วัน 1 คืน 6500 บาท จาก กทม. สายการบินนกแอร์

CK 2A ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูเรือ โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 2 วัน 1 คืน 2900 บาท รับสนามบินเลย

CK 3 แพคเกจทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวล่องแก่งคุดคู้ ทัวร์ภูเรือ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร

CK 3A แพคเกจท่องเที่ยวภูเรือราคาถูก 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงคานราคาถูก แบบรับสนามบินเลย แพคเกจล่องแพห้วยกระทิง

CK 4 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวแก่งคุดคู้ 3 วัน 2 คืน จาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

CK 4A ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย แพคเกจทัวร์ล่องแพห้วยกระทิง โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือราคาถูก

CK 5 บริษัทท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เขาค้อบวกเชียงคานบวกภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน จาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 5A ทัวร์ภูทับเบิก โปรแกรมท่องเที่ยวเขา ค้อบวกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิกเชียงคาน

CK 6 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน บริษัททัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน 2 วัน 1 คืน เดินทางจาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 6A แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง

CK 7 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 7A แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง

CK 8 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ลาวราคาถูก

CK 8A ท่องเที่ยวลาวเวียงจันทน์ แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์เชียงคาน แบบรับสนามบินอุดร 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

CK 9 ท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จากก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 9A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก

แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์ภูทับเบิก บวกเข้าค้อ 3 วัน 2 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อเชียงคาน จาก กทม. รถต

รหัส CK 215 กทม.ภูทับเบิก เขาค้อ เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้ พระธาตุศรีสองรัก 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP (พักเขาค้อ 1คืน เชียงคาน 1 คืน)


วันแรก กทม.ภูทับเบิก เขาค้ออนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ ไร่บีเอ็น

03.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
03.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาค้อ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)
09.00 น. เที่ยวบริเวณ เขาค้อ นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชม อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชม ฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมัยสงคราม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.00 น. เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อ ไร่บีเอ็นเลือกซื้อของฝากพืชผลไม้เมืองหนาวและเดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกศรีดิษฐ ์ น้ำตกที่สวยที่สุดอีกแก่งของ ลำน้ำเข็ก
17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก บริเวณเขาค้อ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สองอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดชมวิวภูหมันขาว ผาชูธง ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก ชมไร่กระหล่ำยักษ์ ทัศนียภาพแห่งภูทับเบิก เชียงคาน
05.00น. มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวภูหมันขาวเป็นจุดสูงสุดของอุทยาน เที่ยวชมผาชูธง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เที่ยวชมลานหินแตก ลานหินปุ่ม
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)ที่ภูหินร่องกล้า
09.00น. เดินทางสู่ภูทับเบิก จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์เที่ยวชมไร่กะหล่ำยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่5) ที่ยอดภูทับเบิก
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน
18.00 น. เดินทางถึง อ.เชียงคานนำคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก เชียงคานโฮมสเตย์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) หลังจากนั้นให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินเชียงคานและถ่ายรูปกับบรรยากาศของถนนคนเดินที่เชียงคาน

วันที่สามภูทอก ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องเรือแก่งคุดคู้ สวนหินผางาม
05.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทอกซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์ได้อย่างสวยงาม พร้อมกับทะเลหมอกให้
06.00 น. เดินทางลงจากภูทอกพาคณะทัวร์ทุกท่านตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณถนนคนเดินของเชียงคาน (ค่ากระติบข้าวเหนียวลูกค้าจ่ายเอง)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศไทยลาวไปยังแก่งคุดคู้ สาเหตุที่เรียกว่าแก่งคุดคู้เพราะลักษณะน้ำของที่นี่เวลากระทบกับหินจะมีลักษณะคู้ไปคู้มาและขึ้นจากเรือเพื่อซื้อของฝากบริเวณแก่งคุดคู้ ของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ มะพร้าวแก้ว ที่มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม นิ่ม มีเกรดเอ และเกรดบีให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อและเที่ยว ภูผาแบ่นและนำคระทัวร์ทุกท่านเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่
11.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังสวนหินผางามท่านจะได้ชมหินลักษณะแปลกตา ในแต่ละจุดที่นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมจะมีไกด์ท่องถิ่นคอยบรรยายลักษณะหินให้ทุกท่านได้จินตนาการตาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับ สู่ กทม.
21.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าที่พักจำนวน 2 คืน

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที