CK 211 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูเรือ 3 วัน 2 คืน 4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้ ท่องเที่ยวล่องแพห้วยกระทิง ท่องเที่ยวเลย

CK 212 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเรือ 4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้ ทัวร์จังหวัดเลย

CK 213 แพคเกจทัวร์ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิต 3 วัน 2 คืน 4500 บาท จาก กทม. รถตู้ ท่องเที่ยวภูหลวง

CK 214 ทัวร์เชียงคานบวกทัวร์เขาค้อ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูเรือ ท่องเที่ยวพระธาตุสัจจะ 3 วัน 2 คืน 5200 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 215 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์ภูทับเบิก บวกเข้าค้อ 3 วัน 2 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อเชียงคาน จาก กทม. รถตู้

CK 216 โปรแกรมท่องเที่ยวเลย ทัวร์ภูกระดึง โปรโมชั่นท่องเที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 คืน 2500 บาท จาก กทม. รถตู้ เที่ยวผาหล่มสัก

CK 217 ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน ท่องเที่ยวประตูชัย 2 วัน 1 คืน ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง 4500 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 218 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน 4500 บาท จาก กทม. รถตู้ แพคเกจล่องแก่งคุดคู้

CK 219 ท่องเที่ยวเวียงจันทร์บวกเชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน 5500 บาท จากกทม. รถตู้

CK 220 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ โปรแกรมทัวร์วังเวียง แพคเกจท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 6500 บาท จาก กทม. รถตู้

CK 221 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน ทัวร์ภูเรือ 4 วัน 3 คืน 5500 บาท โปรแกรมทัวร์เชียงคาน

CK 222 แพคเกจทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก 4 วัน 3 คืน 6500 บาท ท่องเที่ยวภูหินล่องกล้า ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก

CK 223 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยววังเวียงราคาประหยัด 4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน เที่ยวล่องแก่งคุดคู้

CK 224 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน ทัวร์ภูเรือ4 วัน 3 คืน 7,200 บาท จาก กทม. ท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 225 ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท จาก กทม. โปรแกรมทัวร์วังเวียงบวกเชียงคาน ทัวร์ภูทับเบิก

CK 226 ทัวร์เขาค้อ โปรแกรมท่องเที่ยวเขาค้อ 4 วัน 3 คืน 7,500 รวมทุกอย่างจาก กทม. โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 227 แพคเกจทัวร์ภูกระดึง 4 วัน 3 คืน 4,900 บาท จาก กทม.โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง เที่ยว เวียงจันทน์

CK 228 ทัวร์ภูกระดึง แพคเกจท่องเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 5 วัน 4 คืน 6,900 บาท จาก กทม.โดยรถตู้

CK 229 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว 4 วัน 3คืน 7,500 บาท จาก กทม.

CK 230 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน 10,500 บาท จาก กทม.

CK 231 ทัวร์หลวงพระบางบวกเชียงคาน 4 วัน 3 คืน 11,500 บาท โปรแกรมท่องเที่ยวภูเรือ ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก

CK 232 บริษัททัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท ทัวร์เชียงคานเจาะลึก เที่ยวเชียงคาน ราคาถูก

CK 110 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน บริษัททัวร์เชียงคาน 2 วัน 1 คืน รถบัส 2,900 บาท จาก กทม . เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก เที่ยวจังหวัดเลย

CK 111 ทัวร์ภูเรือ ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท จาก กทม. รถบัส ท่องเที่ยวล่องแพหัวกระทิง ท่องเที่ยวสวนหินผางาม

CK 112 ทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวถนนคนเดินเชียงคาน เที่ยววัดโพนชัย

CK 113 ทัวร์เชียงคานภูเรือ ท่องเที่ยวจังหวัดเลย 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท จาก กทม. รถบัส บริษัททัวร์เชียงคาน

CK 114 ทัวร์ภูเรือบวกเชียงคาน โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า3 วัน2 คืน 4,900 บาท จาก กทม. รถบัส ท่องเที่ยวเชียงคาน

CK 115 ทัวร์เขาค้อราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท จาก กทม. รถบัส เที่ยวแก่งคุคคู้ เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก

CK 116 แพคเกจภูกระดึงทัวร์ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูกระดึง ท่องเที่ยวภูกระดึง 2 วัน 1 วัน 2000 บาท รถบัส จาก กทม.

CK 117 บริษัททัวร์เชียงคานเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง 2 วัน 1 คืน รถบัส จาก กทม.

CK 118 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน ทัวร์ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน 3900 บาท โดยรถบัส จาก กทม. เที่ยวเชียงคาน

CK 119 โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์ แพคเกจทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน 4900 บาท รถบัส จาก กทม. ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์

CK 120 ทัวร์เวียงจันทน์เที่ยวเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน 5900 บาท รถบัส จาก กทม. ทัวร์เชียงคานราคาถูก

CK 121 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 4 วัน 3 คืน 4900บาท ราคาถูก บริษัททัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน

CK 122 โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า บริษัททัวร์เขาค้อราคาถูก4 วัน 3 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อบวกภูทับเบิก

CK 123 แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์ ท่องเที่ยวประตูชัย 4 วัน 3 คืน 6500 บาท รถบัส จาก กทม. บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก

CK 124 แพคเกจเที่ยวเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน ทัวร์ภูเรือราคาถูกโปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ

CK 125 ทัวร์เวียงจันทน์ราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 4 วัน 3 คืน 6500 บาท บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์เขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก

CK 126 แพคเกจท่องเที่ยวภูทับเบิกบวกเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เขาค้อ 4 วัน 3 คืน 6500 บาท ทัวร์ลาวราคาถูก เที่ยวล่องแก่งคุดคู้

CK 127 แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์ ทัวร์พระธาตุหลวง 4 วัน 3 คืน 3900 บาท จาก กทม. บริษัททัวร์ภูกระดึงราคาถูก

CK 128 แพคเกจทัวร์เขาค้อ 5 วัน 4 คืน 5900 บาท จาก กทม. โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูกระดึง

CK 129 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ทัวร์เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน 6500 บาท เที่ยวเวียงจันทน์ราคาถูก

CK 130 ทัวร์หลวงพระบาง แพคเกจท่องเที่ยววังเวียง 4 วัน 3 คืน 9900 บาท ทัวร์เชียงคานบวกหลวงพระบาง

CK 131 บริษัททัวร์หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ทัวร์ภูเรือบวกหลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 10500 บาท

CK 132 ทัวร์เจาะลึกเชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก3 วัน 2 คืน 3900 บาท จาก กทม. รถบัส

CK 1 ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกท่องเที่ยวภูกระดึง 4 วัน 3 คืน 7900 บาท บ.สายการบินนกแอร์

CK 1A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน4 วัน 3 คืน แบบรับสนามบินเลย 3900 บาท จากสนามบินเลย บริษัททัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง

CK 2 ทัวร์เชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 2 วัน 1 คืน 6500 บาท จาก กทม. สายการบินนกแอร์

CK 2A ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูเรือ โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 2 วัน 1 คืน 2900 บาท รับสนามบินเลย

CK 3 แพคเกจทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวล่องแก่งคุดคู้ ทัวร์ภูเรือ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร

CK 3A แพคเกจท่องเที่ยวภูเรือราคาถูก 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงคานราคาถูก แบบรับสนามบินเลย แพคเกจล่องแพห้วยกระทิง

CK 4 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวแก่งคุดคู้ 3 วัน 2 คืน จาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์ ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

CK 4A ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย แพคเกจทัวร์ล่องแพห้วยกระทิง โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือราคาถูก

CK 5 บริษัทท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เขาค้อบวกเชียงคานบวกภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน จาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 5A ทัวร์ภูทับเบิก โปรแกรมท่องเที่ยวเขา ค้อบวกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิกเชียงคาน

CK 6 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน บริษัททัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน 2 วัน 1 คืน เดินทางจาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 6A แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง

CK 7 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 7A แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง

CK 8 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ลาวราคาถูก

CK 8A ท่องเที่ยวลาวเวียงจันทน์ แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์เชียงคาน แบบรับสนามบินอุดร 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

CK 9 ท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จากก กทม. โดยสายการบินนกแอร์

CK 9A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูกแพคเกจทัวร์เชียงคาน มาแรง ปี 2565 เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

ทัวร์เชียงคาน 3,200 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์เชียงคาน ราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

 

ข่าวดี วันนี้เรามีแพคเกจทัวร์เชียงคาน โดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

รหัส CK 210 กทม.ภูเรือ เชียงคาน วัดเนรมิต พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย เชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


เเนะนำโปรเเกรมรหัส CK 2 กทม.เลย ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (พักเชียงคาน 1 คืน)
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง

ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา  6,500  บาท
รับได้ 40 ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-8,14-15,21-22,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนมีนาคม 4-5,11-12,18-19,25-26
เดือนเมษายน 1-2,6-7(วันจักรี),8-9,11-12,12-13,13-14 (วันสงกรานต์) ,22-23,29-30
เดือนพฤษภาคม 4-5 (วันฉัตรมงคล),6-7,13-14(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-21,27-28
รหัส CK 210 กทม.ภูเรือ เชียงคาน วัดเนรมิต พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย เชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ VIP
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,900 บาท
รับได้ 10 ท่านรหัส CK 211 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูเรือ 3 วัน 2 คืน  4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้  ท่องเที่ยวล่องแพห้วยกระทิง ท่องเที่ยวเลย
จุดเด่นโปรแกรม ล่องแพห้วยกระทิง ภูเรือ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,200 บาท
รับได้ 10 ท่านรหัส CK 212 ทัวร์เชียงคาน  แพคเกจทัวร์เชียงคาน3 วัน 2 คืน  ทัวร์ภูเรือ 4200 บาท เริ่มจากกทม. รถตู้  ทัวร์จังหวัดเลย
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,200 บาท
รับได้ 10 ท่านรหัส CK 213 แพคเกจทัวร์ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน  ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิต  3 วัน 2 คืน  4500 บาท จาก กทม. รถตู้  ท่องเที่ยวภูหลวง
จุดเด่นโปรแกรม ภูหลวง ภูเรือ เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
.


รหัส CK 214 ทัวร์เชียงคานบวกทัวร์เขาค้อ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  ท่องเที่ยวภูเรือ  ท่องเที่ยวพระธาตุสัจจะ 3 วัน 2 คืน  5200 บาท จาก กทม. รถตู้
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำานวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 5,200 บาท
รับได้ 10 ท่านรหัส CK 215 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก  ทัวร์ภูทับเบิก บวกเข้าค้อ 3 วัน 2 คืน 5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อเชียงคาน จาก กทม. รถตู้
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
.


รหัส CK 216 โปรแกรมท่องเที่ยวเลย ทัวร์ภูกระดึง โปรโมชั่นท่องเที่ยวภูกระดึง  2 วัน 1 คืน 2500 บาท จาก กทม. รถตู้  เที่ยวผาหล่มสัก
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
.


รหัส CK 217 ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน  ท่องเที่ยวประตูชัย 2 วัน  1 คืน  ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง  4500 บาท  จาก กทม.  รถตู้
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 4,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน


รหัส CK 218 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก  3 วัน 2 คืน  4500 บาท จาก กทม. รถตู้  แพคเกจล่องแก่งคุดคู้
จุดเด่นโปรแกรม ภุกระดึง ชมพระอาทิตย์ขึ้นผานกแอ่น ภูทอก ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
.


รหัส CK 219 ท่องเที่ยวเวียงจันทร์บวกเชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  3 วัน 2 คืน  5500 บาท จากกทม. รถตู้
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
รหัส CK 220 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ โปรแกรมทัวร์วังเวียง  แพคเกจท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน  6500 บาท จาก กทม. รถตู้
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม ถนนคนเดินเชียงคาน เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 10 ท่านรหัส CK 221 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก  ทัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน  ทัวร์ภูเรือ 4 วัน 3 คืน  5500 บาท โปรแกรมทัวร์เชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ผานกแอ่น เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ภุเรือ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 222 แพคเกจทัวร์เขาค้อ  ทัวร์ภูทับเบิก  4 วัน 3 คืน  6500  บาท  ท่องเที่ยวภูหินล่องกล้า  ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ไร่กะหล่ำปลี ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 223 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก  ท่องเที่ยววังเวียงราคาประหยัด  4 วัน 3 คืน ทัวร์เวียงจันทร์บวกเชียงคาน  เที่ยวล่องแก่งคุดคู้
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง พระธาตุหลวง ล่องเรือเขื่อน้ำงึม ล่องแก่งคุดคู้ เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,200 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 224 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน ทัวร์ภูเรือ4 วัน 3 คืน   7,200 บาท จาก กทม. ท่องเที่ยวเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม ถนนคนเดินเชียงคาน ภูเรือ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,200 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 225 ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท   จาก กทม. โปรแกรมทัวร์วังเวียงบวกเชียงคาน ทัวร์ภูทับเบิก
จุดโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ภูทับเบิก ไร่กะหล่ำปลี ล่องแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 226 ทัวร์เขาค้อ  โปรแกรมท่องเที่ยวเขาค้อ   4 วัน 3 คืน 7,500 รวมทุกอย่างจาก กทม. โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ไร่กะหล่ำปลี พระธาตุหลวง ล่องแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 227 แพคเกจทัวร์ภูกระดึง 4 วัน 3 คืน 4,900 บาท จาก กทม.โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง  เที่ยว เวียงจันทน์
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ผาหล่มสัก ผานกแอ่น ผาหมากดูก พระธาตุหลวง พระประตูชัย ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 228 ทัวร์ภูกระดึง แพคเกจท่องเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน 5 วัน 4 คืน  6,900 บาท  จาก กทม.โดยรถตู้
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ภูทับเบิก ไร่กะหล่ำปลี เชียงคาน แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน ผาหล่มสัก ผาหมากดูก
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 229 ทัวร์เชียงคาน แพคเกจทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว  4 วัน 3คืน 7,500 บาท จาก กทม.
จุดเด่นโปรแกรม เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ล่องเรือเขื่อน้ำงึม ล่องห่วงยาง ล่องน้ำซอง พระธาตุหลวง ประตูชัย
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 230 ทัวร์เชียงคาน  แพคเกจทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์  4 วัน 3 คืน  10,500 บาท จาก กทม.
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 10,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 231 ทัวร์หลวงพระบางบวกเชียงคาน 4 วัน 3 คืน 11,500 บาท โปรแกรมท่องเที่ยวภูเรือ ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ถนนคนเดินเชียงคาน ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 11,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 232 บริษัททัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท ทัวร์เชียงคานเจาะลึก เที่ยวเชียงคาน ราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรมเจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

 

รหัส CK 110 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน บริษัททัวร์เชียงคาน 2 วัน 1 คืน รถบัส 2,900 บาท  จาก กทม . เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก เที่ยวจังหวัดเลย
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน

รหัส CK 111 ทัวร์ภูเรือ  ท่องเที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน 3,900 บาท จาก กทม.  รถบัส ท่องเที่ยวล่องแพหัวกระทิง ท่องเที่ยวสวนหินผางาม
จุดเด่นโปรแกรม ล่องแพห้วยกระทิง ภูเรือ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน

รหัส CK 112 ทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวถนนคนเดินเชียงคาน เที่ยววัดโพนชัย
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 113 ทัวร์เชียงคานภูเรือ ท่องเที่ยวจังหวัดเลย 3 วัน 2 คืน 3,900  บาท  จาก กทม. รถบัส บริษัททัวร์เชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ภูหลวง ภูเรือ เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 114 ทัวร์ภูเรือบวกเชียงคาน โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า3 วัน2 คืน 4,900  บาท จาก กทม. รถบัส ท่องเที่ยวเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 115 ทัวร์เขาค้อราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก 3 วัน 2 คืน    4,900 บาท จาก กทม. รถบัส เที่ยวแก่งคุคคู้ เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 116 แพคเกจภูกระดึงทัวร์ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูกระดึง  ท่องเที่ยวภูกระดึง  2 วัน 1 วัน  2000 บาท  รถบัส  จาก กทม.
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
การเดินทางเดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,000 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 117 บริษัททัวร์เชียงคานเวียงจันทน์ โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง  2 วัน 1 คืน  รถบัส จาก กทม.
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 118 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน  ทัวร์ภูกระดึง  3 วัน 2 คืน 3900 บาท โดยรถบัส  จาก กทม.  เที่ยวเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ภุกระดึง ชมพระอาทิตย์ขึ้นผานกแอ่น ภูทอก ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 119 โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์ แพคเกจทัวร์เชียงคาน  3 วัน 2 คืน 4900 บาท รถบัส จาก กทม. ทัวร์เชียงคานบวกเวียงจันทน์
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 120 ทัวร์เวียงจันทน์เที่ยวเวียงจันทน์  3 วัน 2 คืน  5900 บาท  รถบัส  จาก กทม.  ทัวร์เชียงคานราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม ถนนคนเดินเชียงคาน เชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 40 ท่านรหัส CK 121 โปรแกรมทัวร์เชียงคานราคาถูก  4 วัน 3 คืน  4900บาท  ราคาถูก บริษัททัวร์ภูกระดึงบวกเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ผานกแอ่น เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ภุเรือ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 122 โปรแกรมท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า  บริษัททัวร์เขาค้อราคาถูก4 วัน 3 คืน  5500 บาท แพคเกจทัวร์เขาค้อบวกภูทับเบิก
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ไร่กะหล่ำปลี ภูกระดึง ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
การเดินทาง เดินทางโดยบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 123 แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์  ท่องเที่ยวประตูชัย  4 วัน 3 คืน  6500 บาท รถบัส  จาก กทม. บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง พระธาตุหลวง ล่องเรือเขื่อน้ำงึม ล่องแก่งคุดคู้ เชียงคาน
การเดินทางเดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 124 แพคเกจเที่ยวเวียงจันทน์  4 วัน 3 คืน ทัวร์ภูเรือราคาถูกโปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือ
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม ถนนคนเดินเชียงคาน ภูเรือ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทางรหัส CK 125 ทัวร์เวียงจันทน์ราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  4 วัน 3 คืน 6500 บาท  บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ทัวร์เขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก
จุดโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง ภูทับเบิก ไร่กะหล่ำปลี ล่องแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 126 แพคเกจท่องเที่ยวภูทับเบิกบวกเวียงจันทน์  โปรแกรมทัวร์เขาค้อ 4 วัน 3 คืน  6500 บาท  ทัวร์ลาวราคาถูก เที่ยวล่องแก่งคุดคู้
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ไร่กะหล่ำปลี พระธาตุหลวง ล่องแก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 127 แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์  ทัวร์พระธาตุหลวง 4 วัน 3 คืน  3900 บาท  จาก กทม.  บริษัททัวร์ภูกระดึงราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ผาหล่มสัก ผานกแอ่น ผาหมากดูก พระธาตุหลวง พระประตูชัย ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 128 แพคเกจทัวร์เขาค้อ  5 วัน 4 คืน 5900 บาท จาก กทม.  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวภูกระดึง
จุดเด่นโปรแกรม เขาค้อ ภูทับเบิก ไร่กะหล่ำปลี เชียงคาน แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน ผาหล่มสัก ผาหมากดูก
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 129 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  ทัวร์เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน  6500 บาท  เที่ยวเวียงจันทน์ราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ล่องเรือเขื่อน้ำงึม ล่องห่วงยาง ล่องน้ำซอง พระธาตุหลวง ประตูชัย
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 130 ทัวร์หลวงพระบาง  แพคเกจท่องเที่ยววังเวียง 4 วัน 3 คืน  9900 บาท  ทัวร์เชียงคานบวกหลวงพระบาง
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 9,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 131 บริษัททัวร์หลวงพระบาง  5 วัน 4 คืน  ทัวร์ภูเรือบวกหลวงพระบาง  โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน  10500 บาท
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ถนนคนเดินเชียงคาน ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป: รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 10,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 132 ทัวร์เจาะลึกเชียงคาน  แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก  ท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก3 วัน 2 คืน  3900  บาท  จาก กทม. รถบัส
จุดเด่นโปรแกรมเจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง เดินทางโดยรถบัส
ขาไป:รับ ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ขากลับ: ส่ง ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


 

 

รหัส CK 1 ทัวร์ภูกระดึงราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกท่องเที่ยวภูกระดึง  4 วัน 3 คืน  7900 บาท  บ.สายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 7,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 1A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน4 วัน 3 คืน  แบบรับสนามบินเลย  3900 บาท  จากสนามบินเลย  บริษัททัวร์เชียงคานบวกภูกระดึง
จุดเด่นโปรแกรม ภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส CK 2 ทัวร์เชียงคานราคาถูก บริษัททัวร์ภูเรือ  ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้  2 วัน 1 คืน  6500 บาท  จาก กทม.  สายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
เดือนพฤษภาคม วันแรงงาน 30 เม.ย. - 1 พ.ค. ,วันฉัตรมงคล 5 - 6 พ.ค. , วันวิสาขบูชา 20 - 21 พ.ค.
เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา 19 - 20 ก.ค.
เดือนสิงหาคม วันแม่ 12 - 13 ส.ค. , 27 - 28 ส.ค.
เดือนตุลาคม 15-16 (ออกพรรษา) 22-23 วันปิยะ
เดือนธันวาคม 3-4, 4-5(วันพ่อ) , 10-11รัฐธรรมนูญ 30-31, 31ธ.ค.-1ม.ค.60( ปีใหม่)


รหัส CK 2A ทัวร์เชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์ภูเรือ  โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน  2 วัน 1 คืน  2900 บาท  รับสนามบินเลย
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทางรหัส CK 3 แพคเกจทัวร์เชียงคาน  ท่องเที่ยวล่องแก่งคุดคู้  ทัวร์ภูเรือ  3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม ล่องแพห้วยกระทิง ถนนคนเดินเชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 3A แพคเกจท่องเที่ยวภูเรือราคาถูก 3 วัน 2 คืน  ทัวร์เชียงคานราคาถูก  แบบรับสนามบินเลย  แพคเกจล่องแพห้วยกระทิง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม ล่องแพห้วยกระทิง ถนนคนเดินเชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืนรหัส CK 4 บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  เที่ยวแก่งคุดคู้  3 วัน 2 คืน  จาก กทม.  โดยสายการบินนกแอร์  ท่องเที่ยววัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 4A ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้  3 วัน 2 คืน  แบบรับสนามบินเลย  แพคเกจทัวร์ล่องแพห้วยกระทิง  โปรแกรมทัวร์เชียงคานบวกภูเรือราคาถูก เดินทางโดยสายการบินนกแอร์(พักเชียงคาน 1 คืน ภูเรือ 1คืน)
จุดเด่นโปรแกรม ภูเรือ เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้ ผาโหลนน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 5 บริษัทท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก  โปรแกรมทัวร์เขาค้อบวกเชียงคานบวกภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน จาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (พักเขาค้อ 1คืน เชียงคาน 1 คืน)
จุดเด่นโปรแกรม ภูทับเบิก เขาค้อ เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 5A ทัวร์ภูทับเบิก  โปรแกรมท่องเที่ยว เขาค้อบวกเชียงคาน  3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย  โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิกเชียงคาน
จุดเด่นโปรแกรม ภูทับเบิก เขาค้อ เชียงคาน ล่องแก่งคุดคู้
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 6 โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงคาน บริษัททัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน  2 วัน 1 คืน  เดินทางจาก กทม. โดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย ถนนคนเดินเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดรธานี
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา บาทรหัส CK 6A แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์บวกเชียงคาน  บริษัททัวร์เชียงคานราคาถูก ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย ถนนคนเดินเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินอุดรธานี
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา บาทรหัส CK 7 โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก  3 วัน 2 คืน  เริ่มจาก กทม.  โดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม วัดเนรมิต พระธาตุศรีสองรัก เชียงคาน เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินอุดรธานี-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 7A แพคเกจท่องเที่ยวเวียงจันทน์  โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย  ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง
จุดเด่นโปรแกรม วัดเนรมิต พระธาตุศรีสองรัก เชียงคาน เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินอุดรธานี
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 8 แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก  โปรแกรมท่องเที่ยวเวียงจันทน์  3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินนกแอร์  โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ลาวราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง เชียงคาน ล่องเขื่อน้ำงึม
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดรธานี
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาท


รหัส CK 8A ท่องเที่ยวลาวเวียงจันทน์  แพคเกจทัวร์เวียงจันทน์เชียงคาน แบบรับสนามบินอุดร  3 วัน 2 คืน  เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง เชียงคาน ล่องเขื่อน้ำงึม
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินอุดรธานี
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 9 ท่องเที่ยวเชียงคานราคาถูก โปรแกรมทัวร์เชียงคาน  เจาะลึกเชียงคาน  3 วัน 2 คืน  จากก กทม.  โดยสายการบินนกแอร์
จุดเด่นโปรแกรม เจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินดอนเมือง-สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย-สนามบินดอนเมือง
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทรหัส CK 9A โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2 คืน แบบรับสนามบินเลย  แพคเกจทัวร์เชียงคานราคาถูก
จุดเด่นโปรแกรม เจาะลึกเชียงคาน 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
ขาไป:รับ สนามบินเลย
ขากลับ: สนามบินเลย
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา บาทสำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.