CD110 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD110A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,600 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD111 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 4,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD111A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ
CD112A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD113A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD116A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD117A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD118 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถบัสรับจากกทม.
CD119 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 6,300 บาท รถบัสรับจากกทม.
CD119A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD120A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD121A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD122A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD123A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
CD124A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม
CD125A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.
CD210 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD210A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD211 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD211A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD212A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD213A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD214A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD215A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD216 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจาก  กทม.
CD217 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD217A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD218A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD219A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD220A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
CD221A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
CD222A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม
CD223 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.
CD1 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 10,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD1A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD2 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
CD2A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD3 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD3A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD4 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD4A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 3,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD5 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 16,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD5A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 6,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD6 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD6A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD7 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD7A ทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
CD8 ทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.
CD8A ทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
CD9 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD9A ทัวร์กัมพูชา  3 วัน  2 คืน ราคา 4,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD10 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
CD10A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
CD11 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
CD12 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 13,000 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชาราคาถูก เทศการเต็มเร็ว


ทัวร์กัมพูชาถูกช่วงนี้มีโปรโมชั่น ช่วงสงกรานต์เปิดจองแล้วเปิดรับกรุ๊ปจอย จะมาแบบ 1ท่าน 2ท่าน หรือ 3ท่าน สามารถจองได้


วิธีการจองทัวร์

1. โทรมาเช็คโปรแกรม ที่ว่าง
2. พร้อมโอนเงินเช้าบัญชี
3. ส่งสลีปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมข้อมูลหน้าแรกของหนังสือเดินทาง ระบุรายละเอียดชื่อผู้จอง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
หลังจากนั้นส่งสลีปเข้ามาทาง

Fax : 02-8139227

E-Mail: sm789@hotmail.com เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการจองทัวร์

ติดต่อสำนักงานเสียมเรียบ  ปัจจุบัน บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ เปิดออฟฟิตในเสียมเรียบ ประเทสกัมพูชา ใกล้ โอลด์ มาร์เก็ต เร่าพร้อมเป็นผู้นำรถเช่า และแพคเกจทัวร์ในประเทสกัมพูชา บริการจัดแพคเกจ ราคาถุก และวันนี้เราจองร้านอาหาร ที่พัก และดำเนินกิจการการท่องเที่ยวในกัมพูชาด้วยตนเอง หรือภาษาทัวร์เรียก โฮลเซลล์ เราดำเนินกิจการและควบคุมกิจการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

แพคเกจท่องเที่ยวกัมพูชาราคาสุดคุ้ม!

โปรแกรมทัวร์กัมพูชาช่วงเทศกาล เปิดจองแล้ว ทัวร์ราคาถูกคุณภาพดี

แนะนำแพคเกจทัวร์กัมพูชาราคาถูก ราคาประหยัด คุ้มราคา

แพคเกจทัวร์กัมพูชามาแรง เปิดจองแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-0404783

ทัวร์กัมพูชา5,900 บาท ทัวร์คุณภาพ ราคาสุดคุ้ม รีบจองเต็มเร็ว

ทัวร์กัมพูชารหัสCD110 กทม-เสียมราฐ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัส คลิ๊กชมโปรเเกรม
การเดินทาง รถบัส

ราคา:5,900บาท (พัก 4 ดาว)

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


CD 11 ชมโปรแกรมทัวร์ กทม.เสียมเรียบ นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 

กรุ๊ปเหมา 10,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


ข่าวดี วันนี้เราแพคเกจกัมพูชาเดินทางโดยเครื่องบิน เปิดให้จองแล้ว

CD24 เที่ยวนครวัด นครธม เที่ยวพนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ เที่ยวพระตะบอง 4 วัน 3 คืน พัก 2 ดาว ราค 8,600 บาท พัก 4 ดาว ราคา 9,600 บาท
ราคา: 8,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 9,600 บาท (พัก 4 ดาว)

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-10,14-17,21-24,28-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนมีนาคม 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนเมษายน 5-8 (วันจักรี),7-10,11-14,12-15,13-16 (วันสงกรานต์) ,21-24,28เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 3-6 (วันฉัตรมงคล),12-15 (วันพืชมงคล),13-16 (วันวิสาขบูชา),19-22,26-29


บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557


   


CD 2 โปรแกรมทัวร์ พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ 3 วัน 2 คืนเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย

กรุ๊ปเหมา 11,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


CD 22 โปรแกรมทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พระราชวังเขมรินทร์ ทุ่งสังหาร  3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินภายในแคมโบเดีย แอร์ไลน์

กรุ๊ปเหมา 15,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


CD 7โปรแกรมทัวร์กทม- พนมเปญ – โฮจิมินห์-อุโมงค์กุดจี-พิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์-คุกโตลสแลง-พระราชวังเขมรินทร์

กรุ๊ปเหมา 17,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-10,14-17,21-24,28-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนมีนาคม 3-6,10-13,17-20,24-27
เดือนเมษายน 5-8 (วันจักรี),7-10,11-14,12-15,13-16 (วันสงกรานต์) ,21-24,28เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 3-6 (วันฉัตรมงคล),12-15 (วันพืชมงคล),13-16 (วันวิสาขบูชา),19-22,26-29


CD 23 โปรแกรมทัวร์พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ สีหนุวิล 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย 

กรุ๊ปเหมา 14,900 บาท (ตลอดปี) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29


ทัวร์กัมพูชารหัสCD210 กทม- เสียมราฐ -นครวัด นครธม - 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ คลิ๊กชมโปรเเกรม
ราคา:5,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา:6,500บาท (นอน 4 ดาว)

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 7-9,14-16,21-23,28-29
เดือนกุมภาพันธ์ 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนมีนาคม 4-6,11-13,18-20,25-27
เดือนเมษายน 1-3,6-8(วันจักรี),8-10,11-13,12-14,13-15 (วันสงกรานต์) ,22-24,29เม.ย.-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 4-6 (วันฉัตรมงคล),6-8,13-15(วันพืชมงคลวันวิสาขบูชา),20-22,27-29รหัสCD 8 กทม-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ตวลสะแลง 5 วัน 4 คืน คลิ๊กชมโปรเเกรม
การเดินทาง :เดินทางโดยรถตู้-รถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท.วิภาวดี
จำนวนวัน 5 วัน4 คืน
ราคา 8,900 บาท
รับได้
40 ท่าน

วันที่ออกเดินทางปี2565
เดือนมกราคม 6-10,13-17,20-24,27-31
เดือนกุมภาพันธ์ 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนมีนาคม 3-7,10-14,17-21,24-28
เดือนเมษายน 1-5,11-15,12-16,13-17 (วันสงกรานต์) ,21-25 , 28เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-9,12-16 (วันพืชมงคล),19-23,26-30กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า[5] เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

ใน พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิขะแมร์ อำนาจและความมั่งคังมหาศาลของจักรวรรดิขะแมร์ที่มีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมานั้นได้มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลากว่า 600 ปี กัมพูชาถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งถูกฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคมในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 กัมพูชาได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2496 สงครามเวียดนามได้ขยายเข้าสู่กัมพูชา ทำให้เขมรแดงขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งยึดกรุงพนมเปญได้ใน พ.ศ. 2518 กัมพูชาผงาดขึ้นอีกหลายปีให้หลังภายในเขตอิทธิพลสังคมนิยมเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชากระทั่ง พ.ศ. 2536 หลังจากหลายปีแห่งการโดดดี่ยว ชาติซึ่งเสียหายจากสงครามก็ได้รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งภายใต้ระบอบราชาธิปไตยในปีเดียวกันนั้นเอง

ในการบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ กัมพูชามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศกัมพูชาได้มีหนึ่งในบันทึกเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6.0% เป็นเวลานาน 10 ปี ภาคสิ่งทอ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เสื้อผ้าและการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งได้นำไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการค้าระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2548 มีการพบแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติใต้น่านน้ำอาณาเขตของกัมพูชา และเมื่อการขุดเจาะเชิงพาณิชย์เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2556 รายได้จากน้ำมันสามารถมีผลต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง

รวมเเพคเกจทัวร์กัมพูชาทั้งหมดปี 2563

รหัสCD110 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทางรถบัส
ขาไป:เริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,300 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,800 บาท (นอน 4 ดาว)

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD110A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน2คืน รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: รับจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่ง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,600 บาท (พัก 4 ดาว)
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD111 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทาง รถบัส
ขาไป:เริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,300 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,200 บาท (พัก 4 ดาว)


ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD111Aทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ เดินทางโดยรถบัส
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: รับ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่ง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 3,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,600 บาท (พัก 4 ดาว)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD112A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากด่านช่องจอม เดินทางโดยรถบัส
การเดินทาง รถบัส
ขาไป:รับจาก ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ส่ง ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,600 บาท (พัก 4 ดาว)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD113A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
เดินทางโดยรถบัส
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: รับจาก ด่านสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ:ส่ง ด่านช่องงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,600 บาท (พัก 4 ดาว)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD116A รัทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถบัสรับจากด่านช่องจอม
เดินทางโดยรถบัส
การเดินทาง รถบัส
ขาไป:เริ่มจาก ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ส่งที่ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 3,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,600 บาท (พัก 4 ดาว)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD117A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
เดินทางโดยรถบัส
การเดินทาง รถบัส
ขาไป:เริ่มจาก ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ส่งที่ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน: 2 วัน 1 คืน
ราคา: 3,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,600 บาท (พัก 4 ดาว)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD118 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากกทม.
การเดินทางรถบัส
ขาไป:เริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 7,900 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 8,500 บาท (พัก 4 ดาว)
รหัส CD 119 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากกทม.
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,300 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 7,200 บาท (พัก 4 ดาว)
รหัส CD 119A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,600 บาท (พัก 4 ดาว)
รหัส CD 120A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,600 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส CD121A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจากด่านช่องจอม
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ:ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,700 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,600 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส CD 122A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 1 DAY TRIP
ราคา: 2,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส CD 123A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 1 DAY TRIP
ราคา: 2,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส CD 124A ทัวร์กัมพูชา 1 day trip รถบัสรับจากด่านช่องจอม
การเดินทาง รถบัส
ขาไป: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 1 DAY TRIP
ราคา:2,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัสCD125 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทาง รถบัส
ขาไปเริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,300 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,200 บาท (พัก 4 ดาว)
วันที่ออกเดินทาง

 

 

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD210 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง
ขาไป:รับคณะทัวร์ทุกท่านที่จุดนัดพบ – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ส่งที่จุดนัดหมาย
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,500 บาท (พัก 4 ดาว)

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD210A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ เดินทางโดยรถตู้
การเดินทาง รถตู้
ขาไป: รับจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ:ส่ง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,900 บาท (พัก 4 ดาว)
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD211 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง รถตู้
ขาไป:รับคณะทัวร์ทุกท่านที่จุดนัดพบ – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ส่งที่จุดนัดหมาย
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 5,500 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัสCD211A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ เดินทางโดยรถตู้
การเดินทาง รถตู้
ขาไป:รับจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่ง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่เดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD212A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านช่องจอม
การเดินทาง รถตู้
ขาไป: รับจาก ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ส่ง ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัสCD213A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านช่องสะงำเดินทางโดยรถตู้
การเดินทาง รถตู้
ขาไป: รับจาก ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ส่ง ด่านช่องงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD214A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถตู้รับจากด่านช่องจอมเดินทางโดยรถตู้
การเดินทาง รถตู้
ขาไป:เริ่มจาก ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ส่งที่ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัสCD215A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน รถตู้รับจากด่านช่องสะงำเดินทางโดยรถตู้
การเดินทาง รถตู้
ขาไป:เริ่มจาก ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ส่งที่ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 4,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 4,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัสCD216 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง รถตู้
ขาไปเริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ:: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 8,200 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 8,800 บาท (พัก 4 ดาว)
วันที่ออกเดินทาง

รหัส CD 217 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจาก กทม. เดินทางโดยรถตู้ VIP
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
ขากลับ: ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้าไทย
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,500 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัส CD 217A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศเดินทางโดยรถตู้ VIP
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป:ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง 
รหัส CD 218A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส CD219A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจากด่านช่องจอม
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,000 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,900 บาท (พัก 4 ดาว)
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัส CD 220A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน : 1 DAY TRIP
ราคา: 2,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัส CD 221A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ
การเดินทางรถตู้ VIP
ขาไป: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
ขากลับ: ด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ
จำนวนวัน : 1 DAY TRIP
ราคา: 2,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัส CD 222A ทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip รถตู้รับจากด่านช่องจอม
การเดินทาง รถตู้ VIP
ขาไป: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
ขากลับ: ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
จำนวนวัน 1 DAY TRIP
ราคา: 2,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัสCD223 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน รถตู้รับจาก กทม.
การเดินทาง รถตู้
ขาไป:เริ่มจากปั๊ม ปตท วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท วิภาวดี
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 5,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 6,500 บาท (พัก 4 ดาว)
วันที่ออกเดินทาง 

 

 

 

 

รหัสCD1 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: เริ่มจาก สนามบินพนมเปญ– สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา:10,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD1A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป: รับจากสนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: ส่งสนมบินพนมเปญ
จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคา: 3,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 2 กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
การเดินทาง สายการบินแอร์เอเซีย
ขาไป:เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินดอนเมือง
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 10,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 2A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
การเดินทาง สายการบินแอร์เอเซีย
ขาไป:รับสนามบินพนมเปญ
ขากลับ: ส่งสนามบินพนมเปญ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 3 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 3A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 4 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 12,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 4Aทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:รับ สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: ส่งสนามบินพนมเปญ
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 3,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 5 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ สนามบินพนมเปญ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
จำนวนวัน 16,900 บาท
รับได้ ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 5A ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:รับสนามบินพนมเปญ
ขากลับ: ส่งสนามบินพนมเปญ
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
จำนวนวัน 6,500 บาท
รับได้ 40ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 6 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ
ขากลับ: กลับโดยรถ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 12,900 บาท
รับได้ 40ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 6A ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนาบินสุวรรณภูมิ
ขากลับ: กลับโดยรถ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน4 วัน 3 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 40ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 7 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน วัน 3 คืน
ราคา 17,900 บาท
รับได้ 40ท่าน

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 7 A ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
การเดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป:รับ สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: ส่งสนามบินพนมเปญ
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 40ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

รหัสCD 8 ทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.
การเดินทาง :เดินทางโดยรถตู้-รถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท.วิภาวดี
จำนวนวัน 5 วัน4 คืน
ราคา 8,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 8 A ทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ
การเดินทาง :เดินทางโดยรถตู้-รถบัส
ขาไป: รับ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่ง ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จำนวนวัน 5 วัน4 คืน
ราคา 7,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 9 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง :สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 13,900 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 9A ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
การเดินทาง :สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป: รับ สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: ส่งสนามบินเสียมเรียบ
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,700 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัสCD10 ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง:สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 12,900 บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD10 A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ
การเดินทาง :สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ขาไป: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 3,700 บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 11 ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเซีย
ขาไป: สนามบินดอนเมือง – สนามบินเสียมเรียบ
ขากลับ: สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินดอนเมือง
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 10,900 บาท
รับได้ ท่าน

ชมโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
รหัสCD 12 ทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืนสายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ
การเดินทาง สายการบินแอร์เอเซียร์
ขาไป:เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินพนมเปญ
ขากลับ: สนามบินพนมเปญ – สนามบินดอนเมือง
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
จำนวนวัน 13,000 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

ทัวร์คุณภาพดี ราคาถูก ให้บริการแพคเกจทัวร์ ในประเทศกัมพูชาทุกเมือง 
เรามุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วันนี้เราก้าวไปอีกขั้นกับบริษัทในเครือสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ประเทศกัมพูชา

 

 

 

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.