TS210 ทัวร์เกาะสมุย 2 วัน1 คืน ราคา 4,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS210A ทัวร์เกาะสมุย2 วัน1 คืน ราคา 3,900 บาท รับจากสนามบินชุมพร

TS210L ทัวร์เกาะสมุย2 วัน1 คืน ราคา 4,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TS210NA ทัวร์เกาะสมุย2 วัน1 คืนราคา 8,700 บาท สายการบินนกแอร์

TS211ทัวร์เกาะสมุย 2วัน 1คืน ราคา 4,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS211A ทัวร์เกาะสมุย2 วัน 1คืน ราคา 3,900 บาท รับจากสนามบินเกาะสมุย

TS211BA  ทัวร์เกาะสมุย2 วัน 1คืน ราคา 9,900 บาท  สายการบินบางกอกแอร์เวย์

TS220 ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืนราคา 6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS220Aทัวร์เกาะสมุย 3วัน 2ราคา 5,900 บาท รับจากสนามบินชุมพร

TS220B ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืนราคา 6,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.

TS220L ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืนราคา 6,500 บาท รถบัสลมพระยารับจาก กทม.

TS220NA ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืน ราคา 10,500 บาท สายการบินนกแอร์

TS222  ทัวร์เกาะสมุย  3วัน 2คืนราคา 6,500 บาท  รถตู้รับจาก กทม.

TS222A  ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืนราคา 5,500 บาท  รับจากสนามบินเกาะสมุย

TS222BA ทัวร์เกาะสมุย  3วัน 2คืนราคา 14,500 บาทสายการบินบางกอกแอร์เวย์

TS223  ทัวร์เกาะสมุย3วัน 2คืนราคา 7,500 บาท  รถตู้รับจาก กทม.

TS230 ทัวร์เกาะสมุย4วัน 3คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS230A ทัวร์เกาะสมุย4วัน 3คืนราคา 7,900 บาท รับจากสนามบินชุมพร

TS230NB ทัวร์เกาะสมุย4วัน 3คืน ราคา 14,500 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์

TS231ทัวร์เกาะสมุย 4วัน3คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS232 ทัวร์เกาะสมุย 4วัน3คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS240 ทัวร์เกาะสมุย5 วัน 4 คืน ราคา 10,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS240A ทัวร์เกาะสมุย5 วัน 4 คืน ราคา 9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

TS240NB ทัวร์เกาะสมุย5 วัน 4 คืน ราคา 16,900 บาท  สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์เกาะสมุย2 วัน 1คืน ราคา 9,900 บาท  สายการบินบางกอกแอร์เวย์

รหัส TS211BA เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง พระใหญ่ หาดละไม หินตาหินยาย 2วัน 1คืน

วันที่1 หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะวัวตาหลับ - ถ้ำบัวโบก

05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้อนรับ
06.00 น. คณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่เกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG103
07.10 น. ถึงสนามบินเกาะสมุยโดยมีทีมงานให้การบริการคณะทัวร์ทุกท่าน
07.30 น. บริการอาหารเช้า
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
10.00 น. ถึงเขตอุทยานเริ่มต้นพายเรือคายัค ลัดเลาะไปตามแก่งหิน ชมธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะ หรือนั่งเรือหางยาวเข้าเกาะเพื่อเดินขึ้นจุดชมวิว ซึ่งมีวิวและทะเลสาบน้ำเค็มกลางหุบเขา (ทะเลใน)
12.00 น. นั่งเรือหางยาวกลับมาที่เรือ บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) มีผลไม้ และ เครื่องดื่ม
12.30 น. นั่งเรือต่อไปยังเกาะวัวตาหลับ ลงเรือหางยาวเพื่อขึ้นเกาะซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยาน ท่านจะพายเรือคายัค หรือ ดำน้ำตื้นขึ้นจุดชมวิว เส้นทาง ปีนเขาระยะ 500 เมตร บนเกาะนี้จะมีถ้ำอันสวยงามชื่อว่า ถ้ำบัวโบก สามารถเข้าชมได้ โดยมีเส้นทางชมธรรมชาติหรือเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาด หรือจะดำน้ำตื้นก็ได้
15.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เกาะสมุย
16.30 น. ถึงท่าเรือหน้าทอน
18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามค่ำคืนบนเกาะส

วันที่2 หาดเฉวง – จุดชมวิวลาด – หาดละไม - หินตาหินยาย

07.30 น. บริการอาหารเช้า
08.30 น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปสักการะพระใหญ่เกาะฟาน และผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ นำท่านเดินเล่นที่หาดเฉวงถ่ายภาพเก็บความประทับใจ แวะจุดชมวิวลาดเกาะชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
13.00 น. จากนั้นต่อด้วยเดินเล่นหาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตาหินยายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ จากนั้นเดินทางต่อไปชมหินตาหินยายแบบใกล้ๆ จากนั้นแวะนมัสการหลวงพ่อแดง
13.30 น. นำคณะเช็คอินที่สนามบินเกาะสมุย
14.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม. จากสนามบินเกาะสมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG144
15.35 น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอัตรานี้รวม

- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศค่าเรือและค่าตั๋วเครื่องบิน นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที