VN 001 เเพคเกจทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

VN 002 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวอุโมงค์กูจี โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

VN116 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,900 บาท รถบัส จากกทม.

VN116A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน 8,500 บาท รถบัส จาก สระแก้ว

VN216 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9900 บาท รถตู้ จากกทม

VN216A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ 5วัน 4 คืน รถตู้ 9200 บาท จาก สระแก้ว

VN15 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน 13500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN15A ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN16 ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก เริ่มสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN16A แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN17 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง ส่งสนามบินโฮจิมินห์

VN17A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน ดาลัด 5 วัน 4คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN18 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN18A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN19 แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN19A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN20 แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินดอนเมือง

VN20A แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ เครื่องบิน 6 วัน 5 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN21 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินดอนเมือง

VN21A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก จากสนามบินโฮจิมินห์

VN22 ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน 12500 บาท แอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมือง

VN22A ท่องเที่ยวเวียดนามใต้เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บาท จากสนามบินโฮจิมินห์


แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3วัน 2 คืน 9500 บาท จากกทม.นกแอร์ ทัวร์ฮานอย ทัวร์ฮาลองเบย์ แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ โปรแกรมเที่ยวเวียดนามเหนือ

วันที่หนึ่ง กทม.– ฮานอย –วิหารวรรณกรรม -ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

04.00 น. พบที่สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์นกแอร์ โดยทีมงานสไมลืไทยให้การต้อนรับ
06.20 น. ออกเดินทางสู่ฮานอย สนามบินนอยไบ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชมโดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง พร้อมบริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า เช่น กระเป๋า รองเท้า อื่นๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) จากนั้นนำคณะ ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
12.00 บริการอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4)จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งจุใจ (Tan Sinh The Bamboo Shop , Viet Hoa Jewelry Shop) นำคณะเดินทางกลับ กรุงฮานอย (ในเส้นทางเดิม โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ โดยพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมัยสงคราม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองแฮนเมดจากฝีมือคนพิการ เพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ ถึง กรุงฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก
บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินกว๊อก-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กทม.

07.00 น. บริการอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินไป ชมสุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชมวัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ
พร้อมบริการอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 7) จากนั้นนำคณะชมทะเลสาบตะวันตกซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชมเจดีย์เฉินกว๊อก เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้ จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ช้อปิ้งสินค้า จุใจ และบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8 ) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
20.50 น. ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207
22.30 น. คณะทัวร์เดินทางถึง กทม. ด้วยความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

ราคาท่านละ 9,500 บาท

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
-ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์
-ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
-มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ

ติดต่อจองทัวร์
โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com


คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 50 % เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน


รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

   

 

 

 

 

 

  ทัวร์เวียดนาม
 


รหัสVN 110 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืนโดยรถโค้ช
การเดินทาง รถบัส
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
รับได้ 15 ท่าน
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม  วันวิสาขบุชา  28 พ.ค. – 2 มิ.ย.58
เดือนกรกฎาคม   วันเข้าพรรษา  29 ก.ค.- 3 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม      วันแม่ 11 – 16 ส.ค. 58
เดือนกันยายน      10 –15 ,  17- 22 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม          (วันปิยะ 22 –27 ต.ค.) ,  24 -29 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน  วันลอยกระทง 24 -29 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม        (วันพ่อ 3-8 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 9 - 14 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 24-29 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 59)


รหัส VN 110 A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง เริ่มเดินทางจาก หนองคาย สนามบิน สถานีขนส่ง โดยรถบัส
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 45 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันปี 2558 ราคาท่านละ บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม(วันวิสาขบุชา 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.58)
เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม . วันแม่ 12 – 15 ส.ค. 58
เดือนกันยายน 11 –14 , 18- 21 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม   (วันปิยะ 23 -26 ต.ค.) , 25 -28 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 25 -28 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม. (วันพ่อ 4-7 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 10 - 13 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 23-28 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 28 - 31 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 59)


รหัส VN111ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3 วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง
เริ่มจาก กทม โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 45 ท่าน
ราคาท่านละ 5,700 บาท
รับกรุ๊ปจอย ออกเดินทาง ปี 2558
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม    วันวิสาขบุชา 29 พ.ค. – 2 มิ.ย.58
เดือนกรกฎาคม   วันเข้าพรรษา 29 ก.ค.- 2 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม     วันแม่ 8 – 12 ส.ค. 58
เดือนกันยายน   10-14 , 17-21 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม          (วันปิยะ 22 -26) , 23 -27 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน   วันลอยกระทง 24 -28 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม   (วันพ่อ 4-8 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 9 - 13 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 24-28 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.59) ,(ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 59)


รหัส VN111A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3 วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง เริ่มเดินทางจาก หนองคาย สนามบิน สถานีขนส่ง โดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้45 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันปี 2558
วันที่ออกเดินทางกรุ๊ปจอย ราคา บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม วันวิสาขบุชา 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.58
เดือนกรกฎาคม  วันเข้าพรรษา 30 ก.ค.- 1 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม . วันแม่ 9 – 11 ส.ค. 58
เดือนกันยายน 11-13 , 18-20 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม  (วันปิยะ 23 -25 ต.ค.) , 24 -26 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน  วันลอยกระทง 25 -27 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม (วันพ่อ 5-7 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 10 - 12 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 25-27 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 1 - 3 ม.ค. 59)


รหัส VN112 ทัวร์เวียดนามกลาง เจาะลึกเว้ 3 วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง  รถบัส
ระดับโรงแรม  3 ดาว
จำนวนวัน  3 วัน 2 คืน 
ราคา  5,700 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่เดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN112 A ทัวร์เวียดนามกลาง เจาะลึกเว้ 3 วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง  เริ่มรับที่ด่านตม. มุกดาหาร
ระดับโรงแรม  3 ดาว
จำนวนวัน  3 วัน 2 คืน 
ราคา  4,900 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่เดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN113 ทัวร์เวียดนามกลาง ดงโหย ถ้ำพองยา เว้ 3วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง  ขาไป เริ่มจากกทม.-หน้าด่านมุกดาหาร     
ขากลับ หน้าด่านมุกดาหาร-กทม.
ระดับ โรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน  3 วัน 2 คืน 
ราคา  5,700 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่เดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN113 A ทัวร์เวียดนามกลาง ดงโหย ถ้ำพองยา เว้ 3วัน 2คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง เริ่มจากหน้าด่านมุกดาหาร
                                          
ส่ง หน้าด่านมุกดาหาร
โรงแรม  3 ดาว
จำนวนวัน  3 วัน 2 คืน 
ราคา  4,900 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่เดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN114 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ถ้ำพองยา ฮอยอัน พิพิธภัณ์จาม ตลาดดองบา 4วัน 3คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง  ขาไป เริ่มจากกทม.-หน้าด่านมุกดาหาร       
ขากลับ หน้าด่านมุกดาหาร-กทม.
ระดับ โรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน  4 วัน 3 คืน 
ราคา  6,900 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN114 A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ถ้ำพองยา ฮอยอัน พิพิธภัณฑ์จาม ตลาดดองบา 4วัน 3คืน โดยรถโค้ช
การเดินทาง  ขาไป เริ่มจาก หน้าด่านมุกดาหา       
ขากลับ หน้าด่านมุกดาหาร
ระดับ โรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน  4 วัน 3 คืน 
ราคา  6,100 บาท
รับได้  35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง ปี 2558 (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


VN 115 โปรแกรมทัวร์ ฮานอย เมืองวินห์ พิพิธภัณโฮจิมินห์ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 7 วัน 6 คืนเริ่มจาก กทม. โดยรถบัส
ระยะเวลา 7 วัน
รับได้ 45 ท่าน
ราคา 9,500 บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนกันยายน วันเข้าพรรษา 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 58
เดือนตุลาคม    วันปิยะ 22 - 28 ต.ค. 58
เดือนธันวาคม   (วันพ่อ 4-10 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 4 ม.ค.59)


รหัส VN 115 A โปรแกรมทัวร์ ฮานอย เมืองวินห์ พิพิธภัณโฮจิมินห์ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนเริ่มจาก หน้าด่าน นครพนม โดยรถบัส
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม. นครพนม โดยรถบัส
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 7,900 บาท
รับได้ 45 ท่าน


รหัสโปรแกรม VN 116 กทม-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยรถบัส
การเดินทางโดยรถบัส
ขาไป: เริ่มจากปั้ม ปตท.วิภาวดี –ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว-ปั้ม ปตท.วิภาวดี
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา 8,500 บาท
รับได้.......ท่าน
ออกเดินทาง ปี 2558
เดือนพฤษภาคม   (วันวิสาขบุชา 29 พ.ค. – 2 มิ.ย.58)
เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา 29 ก.ค.- 2 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม  วันแม่ 12 – 16 ส.ค. 58
เดือนกันยายน. 10 –14 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม   วันปิยะ 23 -27 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน   วันลอยกระทง 24 -28 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม   (วันพ่อ 4-8 , 5-9 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 9 - 13 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.59) (ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 59)


รหัสโปรแกรม VN 116A ด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 5วัน 4 คืน
การเดินทางโดย รถบัส
ขาไป: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่งด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาวรหัสVN 210 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืนโดยรถตู้
การเดินทาง เริ่มเดินทาง กทม โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 9 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันปี 2558
ราคากรุ๊ปเหมา
10 ท่าน 7,900 บาท ราคา 9 ท่าน 8,200 บาท ราคา 8 ท่าน 8,500 บาท
วันที่ออกเดินทางกรุ๊ปจอย ราคาท่านละ 8500 บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม  วันวิสาขบุชา  28 พ.ค. – 2 มิ.ย.58
เดือนกรกฎาคม   วันเข้าพรรษา  29 ก.ค.- 3 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม      วันแม่ 11 – 16 ส.ค. 58
เดือนกันยายน      10 –15 ,  17- 22 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม          (วันปิยะ 22 –27 ต.ค.) ,  24 -29 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน  วันลอยกระทง 24 -29 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม        (วันพ่อ 3-8 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 9 - 14 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 24-29 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 59)


รหัส VN 210 A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืนโดยรถตู้
การเดินทาง เริ่มเดินทาง มุกดาหาร สถานีขนส่ง โดยรถตู้
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 9 ท่าน
รับกรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันปี 2558
ราคา10 ท่าน 7,900 บาท ราคา 9 ท่าน 8,200 บาท ราคา 8 ท่าน 8,500 บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนพฤษภาคม(วันวิสาขบุชา 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.58)
เดือนกรกฎาคมวันเข้าพรรษา 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม . วันแม่ 12 – 15 ส.ค. 58
เดือนกันยายน 11 –14 , 18- 21 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม   (วันปิยะ 23 -26 ต.ค.) , 25 -28 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 25 -28 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม. (วันพ่อ 4-7 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 10 - 13 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 23-28 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 28 - 31 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.59) , (ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 59)
 


รหัส VN211ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3 วัน 2คืน (สำหรับคนมีเวลาน้อย)
ระยะเวลา 5วัน
ระดับโรงแรม 3 ดาว
การเดินทาง เริ่มรับจากปั๊มปตท.วิภาวดี-ด่านตม.มุกดาหาร
ด่านตม .มุกดาหาร-ปั๊มปตท. วิภาวดี
รับได้  10 ท่าน
ราคา  6,900 บาท
ออกเดินทาง ปี 2558
เดือนพฤษภาคม    วันวิสาขบุชา 29 พ.ค. – 2 มิ.ย.58
เดือนกรกฎาคม   วันเข้าพรรษา 29 ก.ค.- 2 ส.ค. 58
เดือนสิงหาคม     วันแม่ 8 – 12 ส.ค. 58
เดือนกันยายน   10-14 , 17-21 ก.ย. 58
เดือนตุลาคม          (วันปิยะ 22 -26) , 23 -27 ต.ค.58
เดือนพฤศจิกายน   วันลอยกระทง 24 -28 พ.ย. 58
เดือนธันวาคม   (วันพ่อ 4-8 ธ.ค.) , (วันรัฐธรรมนุญ 9 - 13 ธ.ค.) , (วันคริสมาส 24-28 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.59) ,(ปีใหม่ 31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 59)


รหัส VN211A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง 3 วัน 2คืน
ระยะเวลา 3วัน                                                  
ระดับโรงแรม 3 ดาว
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม.มุกดาหาร
รับได้  10 ท่าน
ราคา  5,900 บาทรหัส VN212 ทัวร์เวียดนามกลาง เจาะลึกเว้ 3 วัน 2คืน
ระยะเวลา  5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
การเดินทาง เริ่มรับจากปั๊มปตท.วิภาวดี-ด่านตม.มุกดาหาร
ด่านตม .มุกดาหาร-ปั๊มปตท. วิภาวดี
ราคา 6,900 บาท


รหัส VN212 A ทัวร์เวียดนามกลาง เจาะลึกเว้ 3 วัน 2คืน
ระยะเวลา 3วัน                                                                            
ระดับโรงแรม 3 ดาว
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม.มุกดาหาร
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 5,900  บาท


รหัส VN213 ทัวร์เวียดนามกลาง ดงโหย ถ้ำพองยา เว้ 3วัน 2คืน
ระยะเวลา 5วัน                                                   
ระดับโรงแรม 3 ดาว
รับได้ 10 ท่าน
ราคา  6,900 บาท


รหัส VN213 A ทัวร์เวียดนามกลาง ดงโหย ถ้ำพองยา เว้ 3วัน 2คืน
ระยะเวลา 3 วัน  
ระดับโรงแรม 3 ดาว
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม.มุกดาหาร
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 5,900 บาท


รหัส VN214 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ถ้ำพองยา ฮอยอัน พิพิธภัณ์จาม ตลาดดองบา 4วัน 3คืน
ระยะเวลา 4วัน 3 คืน  
ระดับโรงแรม 3 ดาว
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 6,900 บาท


รหัส VN214 A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ถ้ำพองยา ฮอยอัน พิพิธภัณฑ์จาม ตลาดดองบา 4วัน 3คืน
ระยะเวลา 4วัน 3 คืน   
ระดับโรงแรม 3 ดาว
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม.มุกดาหาร
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 5,900 บาท


รหัส VN 215 โปรแกรมทัวร์ ฮานอย เมืองวินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์จัตุรัสบาดิ่งห์ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 7 วัน 6 คืน
เริ่มจากกทม. โดยรถตู้
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 11,500 บาท
รับกรุ๊ปจอย ปี 2558
เดือนกันยายน วันเข้าพรรษา 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 58
เดือนตุลาคม    วันปิยะ 22 - 28 ต.ค. 58
เดือนธันวาคม   (วันพ่อ 4-10 ธ.ค.) , (ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 4 ม.ค.59)


รหัส VN 215 A โปรแกรมทัวร์ ฮานอย เมืองวินห์ พิพิธภัณโฮจิมินห์ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนเริ่มจาก หน้าด่าน นครพนม โดยรถตู้
การเดินทาง เริ่มรับที่หน้าด่านตม. นครพนม โดยรถตู้
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 9,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน


รหัสโปรแกรม VN 216 กทม-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยรถตู้
การเดินทางโดย รถตู้
ขาไป: เริ่มจากปั้ม ปตท.วิภาวดี –ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว-ปั้ม ปตท.วิภาวดี
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา. 9,500 บาท
รับได้.......ท่าน


รหัสโปรแกรม VN 216A ด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 5วัน 4 คืน
การเดินทางโดย รถตู้
ขาไป: เริ่มจาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ส่งด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืนรหัส VN1 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air asia (FD)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา ................ บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN1 A ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินอุบลราชธานี
ขากลับ : ส่งที่ สนามบินอุบลราชธานี
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Air asia (FD)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 2 ทัวร์เวียดนาม ควบ ฮานอย สนามบินนอยไบ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ ต่อภายใน เวียดนามแอร์ไลน์
ขากลับ : สนามบินนอยไบ - สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ (Air Asia) (Vietnam Airline)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา ................ บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 3 ทัวร์เวียดนามกลาง ควบ เวียดนามใต้ พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน ดานัง นครเว้ 5วัน 4คืน
การเดินทาง
เขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินตัน เซิน นึก ต่อภายใน เวียดนามแอร์ไลน์
ขากลับ : สนามบินตัน เซิกน นึ - สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ (Air Asia) (Vietnam Airline)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 3 คืน
ราคา ................ บาท(สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่ม)
รับได้ ท่าน


รหัส VN 4 ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส VN 4 A สนามบินฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส VN 5 ฮานอย – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 5 A ฮานอย – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ทุกท่านใช้เดินทางมา Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 6 ฮานอย –นิงบิงห์ - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 6 A สนามบินฮานอย –นิงบิงห์ - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)รหัส VN 7 ฮานอย – ซาปา- ฮาลองเบย์ 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่านรหัส VN 7 A รับสนามบินฮานอย – ซาปา – ฮาลองเบย์ 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืนรหัส VN 8 ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 8 A สนามบินฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
 


รหัส VN 9 ฮานอย –นิงบิงห์ - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 9 A ฮานอย –นิงบิงห์ – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 10 ฮานอย – ซาปา-ฮาลองเบย์ 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่านรหัส VN 10 A ฮานอย – ซาปา ฮาลองเบย์ 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ทุกท่านใช้เดินทางมา Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน


  รหัส VN 11 เวียดนามเหนือ เจาะลึกฮานอย พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ จัตุรัสบาดิ่งห์ 2 วัน 1 คืน เริ่มจาก กทม.(โปรแกรมสั้น)
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 11 A เวียดนามเหนือ เจาะลึกฮานอย พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ จัตุรัสบาดิ่งห์ 2 วัน 1 คืน (โปรแกรมสั้น)
การเดินทาง ขาไป : เริ่มจากสนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ทุกท่านใช้เดินทางมา Air Asia
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง
(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 12 ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 12A ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


  รหัส VN 13 ฮานอย – ซาปา 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส VN 13 A ฮานอย – ซาปา 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
วันที่ออกเดินทาง


รหัส VN 14 ฮานอย – ฮาลอง – นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา …………. บาท
รับได้ ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัส VN 14 A ฮานอย – ฮาลอง – นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจาก สนามบินนอยไบ
ขากลับ : ส่งที่สนามบินสิบนอยไบ
สายการบินที่คณะทัวร์ใช้เดินทางมา QATAR AIRWAYS
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 15 กทม.-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู่จี 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย

การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 15A กทม.-โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู่จี 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 16 กทม.-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุ่ยเน่-อุโมงค์กุดจี 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (บินภายในสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์)
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 16A สนามบิน-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุ่ยเน่-อุโมงค์กุดจี 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (บินภายในสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์)
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 17 กทม โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน


รหัสโปรแกรม VN 17A สนามบินโฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน


รหัสโปรแกรม VN 18 เวียดนามใต้ กทม โฮจิมินห์ นาตรัง นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ 3 วัน 2
คืนเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 18A เวียดนามใต้ กทม โฮจิมินห์ นาตรัง นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 19 กทม โฮจิมินห์ นาตรัง นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 19A เวียดนามใต้ สนามบินโฮจิมินห์ นาตรัง นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ 4 วัน 3 คืน
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 20 กทม.- เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ 6 วัน 5 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลองเวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอันเวียดนามใต้ โฮจิมินห์
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน


รหัสโปรแกรม VN 20A โปรแกรมทัวร์รับสนามบินฮานอย เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ 6 วัน 5 คืน
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน


รหัสโปรแกรม VN 21 เจาะลึกโฮจิมินห์ กทม.-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-วิหารนอร์ทเธอดาม 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา........บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 21A เจาะลึกโฮจิมินห์ กทม.-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-วิหารนอร์ทเธอดาม 3 วัน 2 คืน
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 22 เจาะลึกโฮจิมินห์ กทม.-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-วิหารนอร์ทเธอดาม 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
การเดินทาง
ขาไป: เริ่มจากสนามสุวรรณภูมิ– สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ เวียดนามแอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 12,500 บาท
รับได้.......ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)


รหัสโปรแกรม VN 22A เจาะลึกโฮจิมินห์ สนามบินโฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-วิหารนอร์ทเธอดาม 3 วัน 2 คืน
ขาไป: เริ่มจาก สนามบินโฮจิมินห์
ขากลับ: เริ่มจากสนามบินโฮจิมินห์
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)